Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Lailla ja siihen liittyvillä säädöksillä toimeenpannaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. Seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettu laki ja siihen liittyvät Euroopan unionin asetukset koskevat erityisesti kaupallista kalastusta yhteisillä merialueilla ja siihen liittyviä saaliita sekä kalatuotteita.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja koordinoi yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa sekä Maaseutuviraston ohella pitää rikkomusrekisteriä. Keskeisinä valvontaviranomaisina toimivat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos muiden laissa mainittujen valvontaviranomaisten ohella. Lailla on myös siirretty kalastuksenseurantakeskuksen toiminnot Rajavartiolaitoksen hoidettaviksi.

Menettely Maaseutuvirastossa

Hallinnolliset seuraamukset väärinkäytöksistä ja laiminlyönneistä annetaan Maaseutuvirastossa valvontaviranomaisen esityksestä. Rikkomuksista, maksuista ja niihin liittyvistä oheisseuraamuksista säädetään seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 7–8 luvuissa. Ennen seuraamusta koskevan päätöksen antamista Maaseutuvirasto kuulee asianosaista ja hänellä on mahdollisuus antaa vastauksensa käsiteltävänä olevassa asiassa. Maaseutuviraston päätöksestä on asianosaisella oikeus valittaa hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Rikkomusmaksu on vähintään 100 euroa. Vakavista rikkomuksista määrättävän seuraamusmaksun suuruus on vähintään 2000 euroa. Vakaviin rikkomuksiin liittyen voidaan kalastusaluksen päällikölle ja/tai kalastuslisenssinhaltijalle antaa rangaistuksenluonteisia pisteitä.

Pisteiden ylittäessä seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 8 luvussa ilmoitetut määrät Maaseutuvirastolla on toimivalta keskeyttää tai peruuttaa kalastuslisenssin voimassaolo tai kieltää aluksen päällikköä toimimasta kapteenina tietyn määräajan. Seuraamukset kirjataan rikkomusrekisteriin, jonka päävastuullisena rekisterinpitäjänä toimii Maaseutuvirasto. Pisteet poistetaan rekisteristä määräajan jälkeen.

Maaseutuvirastossa annettujen rikkomus- ja seuraamusmaksujen perimisestä ja niihin liittyvistä muista täytäntöönpanotoimenpiteistä vastaa Oikeusrekisterikeskus.