Riistavahinkolain mukaiset tarkastukset

Maaseutuvirasto tarkastaa riistavahinkolakiin liittyen kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten sekä Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden toimintaa.

Mavi tarkastaa Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden tekemiä hirvieläinvahinkoarvioita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää arviointien asianmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Tarkastuksissa noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen hirvieläinvahinkojen maastoarviointiohjetta.

Tarkastettavat kohteet valitaan tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tekemistä hirvieläinvahinkoarvioista kohdennetulla satunnais- sekä riskiotannalla. Mavi raportoi tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.

Kestävän metsätalouden rahoituslain tarkastustoiminnan laadun valvonta

Maaseutuvirasto tarkastaa kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella rahoitettuja hankkeita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää rahoituslakiin liittyvän tarkastustoiminnan oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Tarkastuksissa noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen maastotarkastusohjetta.

Tarkastettavat kohteet valitaan tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tarkastamista hankkeista kohdennetulla satunnaisotannalla. Mavi raportoi tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.

Valtionapujen tarkastukset

Maaseutuvirasto tekee maa- ja metsätalousministeriön myöntämien metsätalouden valtionapujen tarkastuksia ministeriön erikseen määrittelemissä kohteissa.