Euroopan unionin (EU) budjetista maatalouden osuus on suurin, joten myös valvonnan merkitys on korostunut. Osa maataloustuista tulee suorina tai osarahoitteisina tukina EU:lta ja osa kansallisena rahoituksena. EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien lisäksi myös kansallisia tukia edellytetään valvottavan.

Maataloustukia valvomalla selvitetään, ovatko edellytykset tuen maksulle riittävät. Valvonnalla pyritään takaamaan myös tuen saajien oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Mavi ohjaa, ELY-keskus tarkastaa

Suomessa maataloustukien valvontaa ohjaa ja hallinnoi Maaseutuvirasto (Mavi). Mavi kuuluu maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen ja toimii Suomen maksajavirastona.

ELY-keskusten tarkastajat tekevät pääasiassa paikan päällä maatiloilla tapahtuvat viljelijätukien valvonnat. Täydentävien ehtojen valvontoja tekevät myös aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

Tarkastajalla on aina valvontapassi

Tilalle tulevalla tarkastajalla on varsin laajat oikeudet tarkastaa tukien myöntämisen edellytyksenä olevia asiapapereita, kirjanpitoa, tuotantorakennuksia ja -laitteita.

Valvontaa tekevällä tarkastajalla on oltava valtuus tehdä valvontaa. ELY-keskuksen tarkastajalla on tilakäynnillä mukanaan kuvallinen valvontapassi tai valtakirja. Jos haluat varmistua ELY-keskuksen tarkastajan oikeudesta tehdä valvonta, voit pyytää tarkastajaa esittämään valvontapassin tai valtakirjan.

Hallinnollinen valvonta tapahtuu toimistolla

Paikan päällä tiloilla tapahtuvan valvonnan lisäksi tehdään myös hallinnollista valvontaa. Hallinnollista valvontaa tekevät esimerkiksi kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset tarkastaessaan hakemuksen myöntöperusteiden toteutumista.

Hallinnollista valvontaa on myös maaseutuhallinnon tietojärjestelmissä olevien tietojen vertaaminen keskenään sekä eri rekisterien tietojen vertaaminen. Näitä kutsutaan ristiintarkastuksiksi. Ristiintarkastuksilla pyritään löytämään epäselvyydet muun muassa eri tukimuotoja koskevien hakemusten välillä.