07.03.2013

Peltovalvonnat etenivät vuonna 2012 hieman edellisvuotta nopeammin ja paikalla tehtävät peltovalvonnat saatiin lähes kaikki tehtyä ennen vuoden vaihtumista. Ympäristötuen osalta valvonnat ovat vielä osittain kesken, sillä lannoitukseen ja peltojen kasvipeitteisyyteen liittyviä ehtoja valvotaan vasta talvella ja keväällä 2013.

Tilatukea haki viime vuonna 58 598 tilaa, joista 3530 tilaa valittiin valvontaan. Määrä oli noin 6,0 prosenttia kaikista tukea hakeneista tiloista. GPS-laitteella kasvulohkoista mitattiin noin 20 prosenttia.

Viljelijätukien valvonnat paikan päällä tiloilla ja hallinnolliset valvonnat on tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa viljelijöille. ELY-keskukset tekevät valvonnan maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti. Maaseutuvirasto myös määrittelee otannat, joilla tilat valitaan valvontaan.

Ympäristötuen viljavuustutkimuksissa edelleen eniten puutteita

Ympäristötuessa eniten puutteita havaittiin edellisten vuosien tapaan viljavuustutkimuksissa. Vuoteen 2011 verrattuna niissä oli puutteita yhä useammalla tilalla, valvonnassa olleista tiloista lähes 30 prosentilla eli 986 tilalla. Huomautus annettiin 403 tilalle. Puutteellisista viljavuustutkimuksista voidaan antaa maksimissaan 5 prosentin seuraamus perustoimenpiteen tukeen ja tämä seuraamus määrättiin 309 tilalle. Näissä tapauksissa viljavuustutkimukset puuttuivat joko kokonaan tai ne olivat vanhentuneet.

Myös pientareissa ja suojakaistoissa todettiin enemmän puutteita kuin vuonna 2011. Noudattamatta jättämisiä havaittiin 12,8 prosentilla valvotuista tiloista (438 tilaa). Puutteet olivat pääsääntöisesti lieviä, ja yli kolmasosalle (158 kpl) annettiin huomautus. Vakavampia puutteita suojakaistoissa to-dettiin vain muutamalla kymmenellä tilalla.

Ympäristötuen lisätoimenpiteistä viljelyn monipuolistamisessa havaittiin suhteellisesti eniten puutteita. Myös typpilannoituksen tarkentamisesta annettiin useille tiloille seuraamus.

Pinta-alan ilmoittaminen edellyttää tarkkuutta

Tukiehtojen laiminlyönneistä aiheutuvien, koko tukeen kohdistuvien seuraamusten lisäksi vähen-nyksiä tukeen voi aiheutua myös pinta-alavirheistä. Pinta-alavalvonnoissa tuen leikkauksia tulee vuosittain tilojen lukumäärässä mitattuna melko paljon, mutta useimmiten kyse on pienistä pinta-alaleikkauksista. Tuet on kuitenkin maksettu toteutuneen pinta-alan mukaan.

Tilatuen maksuun vaikuttavia puutteita pinta-alassa oli vuonna 2012 noin 40 %:lla valvotuista ti-loista. Suurimmalla osalla eli lähes 30 %:lla kyse oli pienestä tuen leikkaukseen johtavasta virheestä. Kokonaisuutena pinta-alavirheitä oli saman verran kuin edellisvuonna. Tilatukijärjestelmässä hylätty pinta-ala oli alle 1 % valvotusta pinta-alasta, joten hylätty ala kokonaisuutena oli melko vähäinen. Tuki hylättiin kokonaan 21 tilalta 

Tyypillisesti pinta-alavirheissä on useimmiten kyse pienestä, muutaman aarin kokoisesta peltolohkon reunarajavirheestä tai esimerkiksi tilapäisesti viljelemättömästä alasta, jota ei ole otettu huomioon tukihakemuksessa. Viljelijöiltä vaaditaan pinta-alojen ilmoittamisessa tarkkuutta.

Täydentävissä ehdoissa puutteita viljelytavassa

Täydentäviin ehtoihin kuuluvien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista valvottiin yhteensä 669 tilalla. Määrä oli noin 1,1 % tukea hakeneista tiloista. Lisäksi muiden valvontojen yhteydessä valvonta laajennettiin koskemaan myös täydentäviä ehtoja 397 tilalla.

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten osalta eniten laiminlyöntejä todettiin viljellyn pellon hyvän maatalouskäytännön mukaisessa viljelyssä, kesantopeltojen niittämisessä sekä piennarvaati-muksen noudattamisessa. Ympäristöön liittyvissä lakisääteisissä hoitovaatimuksissa eniten laimin-lyöntejä havaittiin edellisen vuoden tapaan lannan varastoinnissa ja lanta-analyysissa.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Valvontayksikön johtaja, Jukka Pekonniemi, puh. 020 7725 694

Ympäristötuet: Ylitarkastaja Teemu Polvi, puh. 020 7725 516

Pinta-alatuet: Ylitarkastaja Kirsi Kankaanpää, puh. 020 7725 602

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi