18.04.2013

Ei-tuotannollisten investointien tuet monivaikutteisen kosteikon perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen ovat haettavissa. Vuonna 2013 ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset ja tuen viimeinen hakupäivä on 1.7. Tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013.

Tukea kosteikkojen perustamiseen

Kosteikkojen perustamista tuetaan Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen, Merenkurkkuun tai Perämereen laskevan jokivesistön valuma-alueella tai sellaisten järvien valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta ja edistää riista-, kala- tai raputaloutta.  

Muilla alueilla kosteikkojen perustamista voidaan tukea, jos kohde kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan tai hyväksymään suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuuden tai kosteikkojen yleissuunnitelmaan.

Tukea arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamiseen

Perinnebiotoopilla tarkoitetaan esimerkiksi ketoa tai niittyä, jonka ympäristöhallinto on määritellyt valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luontotyypiksi. 

Arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamiseksi tuettavia toimenpiteitä ovat muun muassa alueen aitaaminen sekä pensaikon ja puuston alkuraivaus ja raivausjätteen poistaminen. Toimenpiteisiin voidaan sisällyttää myös toteuttamisalueella olevien rakennelmien ja perinteisten rakennelmien ja rakenteiden säilyttäminen ja kunnostaminen.

Tuki haetaan ELY-keskuksesta

Tukea haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus). Hakijoina voivat olla Leader-toimintaryhmien alueilla olevat rekisteröidyt yhdistykset.

Tukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen haetaan lomakkeella 195B (rekisteröity yhdistys) ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen haetaan lomakkeella 196B (rekisteröity yhdistys). Lomakkeita, tukiehtoja ja -ohjeita saa ELY-keskuksista tai sähköisesti lomakepalvelusta: suomi.fi/lomakkeet.

Kohteen on oltava tuen hakijan hallinnassa koko investointihankkeen toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen alueelle tehtävän ympäristötuen erityistukisopimuksen ajan. Hakijan on laadittava kosteikon perustamisesta ja arvokkaan perinnebiotoopin kunnostamisesta asianmukainen suunnitelma.

Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen ELY-keskuksen päätöstä tuen myöntämisestä ja investointi on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 päättymisestä johtuen ei-tuotannollisissa investoinneissa toteutusaikaa on 31.3.2015 saakka.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Riikka Klemola

puh. 020 7725 608

etunimi.sukunimi@mavi.fi