4.3.2013

EU:n puutavara-asetuksen soveltaminen on alkanut 3.3.2013 alkaen. Asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden tulo markkinoille Euroopan unionissa. Asetus koskee puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia, niillä kauppaa käyviä ja metsänomistajia.

Puutavara-asetusta sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten esimerkiksi sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin.

Asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita. Toimijoiksi katsotaan mm. puutavaran ja puutuotteiden maahantuojat ja suomalaiset metsänomistajat. Asetus velvoittaa lisäksi EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä.

Asetus edellyttää puun jäljitettävyyttä

Puutavara-asetus edellyttää, että toimijoiden on käytettävä ns. asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää varmistaakseen puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä sisältää toimenpiteitä, jotka tekevät mahdolliseksi jäljittää puutavara ja puutuotteet ja antavat tietoa puun alkuperän laillisuudesta.

Toimija voi käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä. Kauppaa käyvien on voitava yksilöidä koko toimitusketjussa puutavaran ja puutuotteiden toimittajat ja ne, joille ne ovat toimittaneet puutavaraa ja puutuotteita. Yksilöintivelvoite ei ulotu puutavaraa tai puutuotteita ostaneisiin kuluttajiin.

Suomalaisen metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi katsotaan metsänkäyttöilmoitus yhdessä luovutusmittaustodistuksen kanssa. Vastaavasti Ahvenanmaalla metsäomistajan järjestelmän muodostavat uudistamislupa, ilmoitus harvennushakkuista ja mittaustodistus.

Maaseutuvirasto valvoo asetuksen noudattamista

EU-jäsenmaissa toimivaltainen viranomainen valvoo puutavara-asetuksen noudattamista. Maaseutuvirasto ja Ahvenanmaalla maakunnan hallitus ovat toimivaltaiset viranomaiset Suomessa. Niiden tehtävänä on tarkastaa, että toimijoilla on järjestelmä puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden varmistamiseksi ja että ne toimivat asetuksen edellyttämällä tavalla.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan kansallista lainsäädäntöä asetuksen kansalliseksi toimeenpanemiseksi. Lakiin on tarkoitus sisällyttää säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta, valvonnasta, viranomaisen tietojensaantioikeudesta ja seuraamuksista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kevään aikana. Sitä ennen järjestetään lausuntokierros.

Sovellettavan EU:n puutavara-asetuksen mukaisiin toimijan velvoitteisiin kansallisen lain voimaantulon ajankohdalla ei ole vaikutusta. Toimijat ovat velvollisia täyttämään asetuksen velvoitteet voimaantulopäivästä 3.3.2013 lähtien.

Miksi puutavara-asetus tarvitaan?

Laittomalla puunkorjuulla on merkittäviä taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat arvokkaisiin metsiin ja metsistä elantonsa hankkiviin ihmisiin, ja laittomuudet vahingoittavat laillisten toimijoiden liiketoimintaa.

EU arvioi, että laiton puunkorjuu aiheuttaa maailmanlaajuisesti 7 miljardin euron tappiot vuodessa. Maailman köyhistä 1,3 miljardia on riippuvaisia metsistä. Koko elantonsa tai osan siitä saa metsistä 630 miljoonaa pienten metsäpalstojen hoitajaa.

Laiton puunkorjuu liittyy metsäkatoon, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi laiton puunkorjuu liitetään maata ja luonnonvaroja koskeviin konflikteihin sekä alkuperäisyhteisöjen alistamiseen.

Lisätietoja
Lainsäädännöstä maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, puh. 0295 16 2162, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Toimeenpanosta ja valvonnasta Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Marko Lehtosalo, puh. 020 7725 825, etunimi.sukunimi@mavi.fi