24.2.2016

EU:n komissio on jatkanut määräaikaista juuston yksityisen varastoinnin tukiohjelmaa. Tukihakemuksia voi jättää 30.9.2016 saakka, ellei komission asettama kiintiö täyty ennen sitä. Suomen käytössä oleva kiintiö on 694 tonnia. Tukiohjelman tavoitteena on lievittää maitomarkkinoiden pitkään jatkunutta epätasapainoa.

Juuston yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää Euroopan unionin alueelta peräisin oleville tietyille varastointia kestäville juustoille. Varastoitavan juuston tulee olla laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista.

Tukikelpoisia tuotteita ovat kaikki CN-koodin 0406 mukaiset kypsät juustot poisluettuna ne juustot, jotka eivät sovellu varastoitavaksi niiden tavanomaisen kypsytysajan jälkeen. Juuston vähimmäisiän määrittelyssä hyödynnetään FAO:n ja WHO:n julkaisemaa ja ylläpitämää Codex Alimentariusta, jossa on määritelty elintarvikkeiden laatuvaatimuksia kansainvälisessä kaupassa. Kokoelmassa ovat laatustandardit ja vähimmäisikä erilaisille juustotyypeille niiden CN-koodin ja nimen perusteella.

EU maksaa varastointituen

Juuston varastointiajan on oltava vähintään 60 päivää ja enintään 210 päivää. Varastoitavan erän painon on oltava vähintään 0,5 tonnia. Tukikelpoinen varastointiaika alkaa tukihakemuksen toimittamista seuraavana päivänä.

Maksettavan tuen määrä muodostuu komission määrittelemistä tukitasoista, jotka ovat 15,57 euroa/tonni varastointikustannusten osalta ja 0,40 euroa/tonni/päivä sopimuksen mukaisesta varastoinnista. Tuki maksetaan kokonaisuudessaan EU:n varoista.

Tuen maksamisen edellytys on, että tuenhakija vie omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan sopimuksenalaisen määrän juustoa varastoon. Juusto on säilytettävä koko sopimusvarastointijakson ajan sellaisissa olosuhteissa, joissa sen ominaisuudet säilyvät. Juustoa ei saa siirtää varastointijakson aikana varastosta toiseen ilman poikkeuksellista syytä eikä sitä saa vaihtaa korvaavaan tuotteeseen.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
ylitarkastaja Päivi Vaismaa
0295 31 2450
etunimi.sukunimi@mavi.fi