25.6.2015

Viimeinen tukiehtojen mukainen peltojen kylvöpäivä on tiistai 30. kesäkuuta. Märkyys on kuitenkin tänä kesänä haitannut kylvötöiden tekemistä. Jos viljelijä ei saa määräaikaan mennessä kylvettyä kaikkia lohkojaan kuten on hakemuksella ilmoittanut, voimassa olevien säädösten perusteella hän voi:

  • vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos kyseessä on tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus ja kylvämättä jää merkittävä osa tilan maatalousmaasta tai
  • perua tuet niiltä lohkoilta, joita ei ole päässyt kylvämään, jos kylvämättä jää yksittäisiä lohkoja (katso erillinen tiedote tukien perumisesta).

Säädösten mukaan ylivoimaisen esteen tulee koskea tilaa merkittävällä tavalla. Merkittävä voi tarkoittaa pinta-alaltaan merkittävää alaa tai tilalle merkittävän satokasvin kylvämättä jäämistä, jolloin se vaikuttaa merkittävästi tilalla esimerkiksi eläinten rehustukseen tai tulonmuodostukseen. Ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa on perusteltava, miksi kylvämätön ala tai kylvämättä jäänyt kasvi on tilalle merkittävä.

Maaseutuvirasto ei voi asettaa tarkkaa pinta-alaprosenttia tai hehtaarimäärää merkittävän osan määrittämiseksi, koska merkittävyys riippuu mm. tilojen tuotantosuunnasta, suunnitelluista kasveista ja oletetuista tuotoista. Ylivoimaisen esteen käyttö tuensaamisen perusteena on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti.

Kylvämättä jättämisestä nopeasti ilmoitus kuntaan

Viljelijän tulee ilmoittaa kirjallisesti kuntaan siitä, että peltoalueen kylvö tai uusintakylvö ei ole mahdollista 30.6. mennessä. Ilmoitus on tehtävä 15 arkipäivän kuluessa tilanteen havaitsemisesta. Ilmoitukseen on kirjattava kyseessä olevat lohkot, suunnitellut viljelykasvit ja niiden pinta-alat.  Lisäksi on annettava tietoja poikkeuksellisista olosuhteista, kuten alueen sademäärästä, tai toimitettava esimerkiksi valokuvia. Näillä tiedoilla viljelijä osoittaa, ettei ole pystynyt kylvämään lohkoa 30.6 mennessä.

Tiedon mahdollisimman nopea toimittaminen kuntaan on hyvä tehdä mahdollista pinta-alavalvontaa varten. Siementen tai lannoitteiden huono saatavuus tai viljelyn taloudellinen kannattamattomuus ei ole ylivoimainen este.

Kun ylivoimainen este hyväksytään syyksi jättää pelto kylvämättä:

  • tuki maksetaan hakemuksella ilmoitettujen kasvien mukaisesti
  • viherryttämistuen monipuolistamisehto toteutuu ilmoitettujen kasvien mukaisesti
  • tukioikeudet aktivoituvat
  • ympäristökorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta voidaan maksaa vain niistä toimista, jotka toteutetaan tukivuoden aikana. Kun ylivoimainen este on hyväksytty tuensaannin perusteeksi, viljelijän on ilmoitettava ympäristökorvauksen toimista Maaseutuviraston lomakkeella. Samalla lomakkeella ilmoitetaan luomusitoumuksen kylvämättä jääneet lohkot. Lomake julkaistaan kesän aikana suomi.fi-palvelussa.

 

Lisätietoja viljelijälle:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

Lisätietoja medialle:
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukuniemi(at)mavi.fi