27.5.2015

Runsaat sateet ovat hidastaneet viljelijöiden pääsyä kylvötöihin. Viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä on 30.6.2015, ja muutoksia kasvulohkotietoihin voi tehdä aina 15.6.2015 saakka. Kasvulohkot tulee piirtää, jos kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukihakemuksella ilmoitetusta.

Yksittäisten lohkojen osalta pääsääntönä on, että lohkon tuet perutaan lomakkeella 145, jos ilmoitettua kasvia ei ole kylvetty 30.6.2015 mennessä. Viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen kahden tai kolmen kasvin vaatimus on täytyttävä, vaikka joiltakin lohkoilta perutaan perus- ja viherryttämistuki. Näiden tukien peruminen ei poista pääkasvin enintään 75 % tai kahden tärkeimmän kasvin 95 % vaatimusta.

Kasvin vaihtaminen muutosilmoituksella voi vaikuttaa luonnonhaittakorvauksen kesantorajoitteen ja viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen laskentaan. Viherryttämisvaatimukset voivat myös muuttua esimerkiksi jos kesantoala lisääntyy niin paljon, että nurmipoikkeuksen 75 % raja ylittyy.

Ylivoimaiseen esteeseen voidaan vedota, jos kylvämätön ala on merkittävä osa maatalousmaasta. Tällöin kylvämättömille alueille voidaan maksaa tuet haetun mukaan paitsi ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa, joiden korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi.

1) Jos lohkoja ei ole vielä kylvetty

Viimeinen kylvö- tai istutuspäivä on 30.6. Joillakin puutarhakasveilla kylvöpäivämäärä voi olla myöhäisempi. Kesäkuun puoleenväliin (15.6.) mennessä viljelijä voi muuttaa sähköisesti tai lomakkeella 117 tukihakemuksen kasvulohkotietoja, esimerkiksi vaihtaa kasvulohkon kasvilajitietoa.

Jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään 30.6. mennessä, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen

2) Lohkot on kylvetty, mutta siemen ei ole itänyt

Jos kylvetty siemen on mädäntynyt märkään maahan, on olosuhteiden salliessa ensimmäinen vaihtoehto kylvää samaa kasvia uudestaan. Kasvi voidaan myös vaihtaa toiseksi. Jos kylvettävä kasvi joudutaan vaihtamaan, ilmoitetaan muutoksesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti tai lomakkeella 117 viimeistään 15.6.2015 mennessä.

Uusintakylvössä on otettava huomioon aikaisemmin annetut lannoitteet. Lannoitteita ei voi antaa lisää, jos kylvetyn ja tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso on sama tai suurempi kuin uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso. Jos uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso on suurempi kuin tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso, lannoitteita on mahdollista antaa erotuksen verran lisää.

Lohkomuistiinpanoihin on kirjattava myös alkuperäinen kasvi ja sen lannoitus sekä uusintakylvön syy. Annettujen typpi- ja fosforilannoitteiden laskenta voidaan tehdä kuitenkin alkuperäisen kasvin mukaisesti.

Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi uudestaan kylvää ilmoitetun kasvin mukaan tai kasvia ei ole pystytty vaihtamaan viimeiseen kylvöpäivään 30.6. mennessä.

3) Lohkot on kylvetty ja orastunut/taimettunut, mutta kasvusto on tukehtunut veteen

Kokonaan tuhoutuneilla lohkoilla tulisi toimia kuten kohdassa 2. Uusintakylvöissä on otettava huomioon kohdassa 2 kerrotut asiat.

Tuet voidaan maksaa, jos kasvulohkon osa on tuhoutunut tai kasvusto on osittain vahingoittunut koko lohkolla. Tällöin pääosalla lohkon pinta-alasta on oltava korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottava kasvusto. Jollei pääosalla lohkoa ole mahdollista tuhojen vuoksi tuottaa korjuu- ja markkinakelpoista satoa, lohkosta ei voida maksaa tukea, ellei tuhoaluetta kylvetä uudelleen tai tuhoutuneista alueista muodosteta omaa kasvulohkoa.

Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään 30.6. mennessä.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoaminen

Viljelijän tulee toimittaa kuntaan tiedot ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa. Toimitettavissa tiedoissa tulee käydä ilmi suunnitellut toimenpiteet ja miksi suunniteltuja viljelytoimenpiteitä ei voitu tehdä. Peltojen märkyydestä johtuvasta kylvämättömyyteen liittyen viljelijän tulee lisätä ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa dokumentteihin tarkat tiedot kylvöaikana vallitsevista olosuhteista sademäärineen ja valokuvineen peltojen tilanteesta. Dokumentteihin tulee lisätä myös perustelut sille, miksi lohkolle ei ole ilmoitettu 15.6.2015 mennessä muuta kasvilajia kuin lohkolle oli alun perin ilmoitettu.

Ylivoimainen este tulee koskea merkittävää osaa maatalousmaasta. Merkittävää osaa ei voida tarkasti määritellä yleisellä tasolla esim. prosenttiosuutena tilan koko peltoalasta tai kylvettävästä alasta, koska tilakohtainen merkitys vaihtelee. Vapaamuotoinen kirjallinen selvitys on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelyn mahdottomuus on todettu. Selvitys ylivoimaisesta esteestä märkyyteen vedottaessa tulisi kuitenkin tehdä 30.6.2015 mennessä. Ylivoimaisen esteen tapauksessa viljelijän on hoidettava lohkoja avo- tai sänkikesannon tavoin.

Jos viljelijä ei ole voinut täyttää velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen. Ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa ei kuitenkaan voi saada korvausta kokonaan ylivoimaisen esteen tilanteessa. Em. korvauksissa korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi.

Kunnan viranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen hyväksyttävyydestä mm. viljelijältä tulleen dokumentoinnin perusteella. Kunnan viranomaisella on myös hyvä käsitys paikkakunnalla vallinneesta yleisestä säätilasta.

Satovahinkokorvauksen hakeminen kylvämättä jäämisestä

Märkyyden vuoksi kylvämättä jäämisestä voi hakea satovahinkokorvausta lomakkeella 118. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tilalla arvioimassa vahingon, jos  haetaan korvausta. Viljelijän on osoitettava, että kylvösiemen ja lannoitteet on hankittuna kylvöä varten. Satovahinkokorvausta voidaan maksaa ainoastaan sille kasville ja käyttötarkoitukselle aiheutuneesta vahingosta, jotka on ilmoitettu kasvukautta ja viljeltyä lohkoa koskevassa tukihakemuksessa.

 

Lisätietoja:
Kunnan maaseutuviranomainen

Maaseutuvirasto
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi