8.4.2014

Huomautukset maatiloille ympäristötuen tukiehtojen noudattamisesta ovat lisääntyneet vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2013 lähes joka toiselle tilalle annettiin huomautus. Tuen vähentämiseen johtavan prosenttiseuraamusten määrä sen sijaan on pysynyt viime vuosina lähes samalla tasolla. Seuraamus annettiin vuonna 2013 noin joka kolmannelle tilalle. Havainnot perustuvat Maaseutuviraston kokoamiin tietoihin viime vuoden peltovalvonnoista.

Tarkastetuista tiloista noin joka kolmannella oli puutteita viljavuustutkimuksissa. Pääsääntöisesti puutteet olivat lieviä, mutta yhä useammalta tilalta viljavuustutkimukset puuttuivat kokonaan tai ne olivat kaikki vanhentuneet. Viljavuustutkimuksista aiheutuu valvontavuoden lisäksi takautuva seuraamus aiemmille sitoumusvuosille, jos puutteet ovat riittävän vakavia. Puutteelliset viljavuustutkimukset voivat aiheuttaa tilalle seuraamuksen myös lannoitusvalvonnassa.

Muissa ympäristötuen ehdoissa seuraamuksien määrä pysyi suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Pientareissa ja suojakaistoissa oli puutteita noin 10 %:lla valvotuista tiloista ja viljelysuunnitelmissa ja lohkokohtaisissa muistiinpanoissa noin 5 %:lla tiloista.

Pinta-alan ilmoittaminen edellyttää tarkkuutta

Pinta-alavirheistä aiheutuvia tuen leikkauksia tulee vuosittain maatiloille melko paljon. Tyypillisesti pinta-alavirheissä on kuitenkin useimmiten kyse pienestä, muutaman aarin kokoisesta peltolohkon reunarajavirheestä. Kyseessä voi myös olla esimerkiksi tilapäinen viljelemätön ala, jota ei ole otettu huomioon tukihakemuksessa.

Tilatuen maksuun vaikuttavia puutteita pinta-alassa oli vuonna 2013 noin 36 %:lla valvotuista tiloista. Kokonaisuutena pinta-alavirheitä oli hiukan vähemmän kuin edellisvuonna, mutta virheistä aiheutui sanktioita suhteessa jonkin verran enemmän. Sanktio aiheutuu, jos tukityypin pinta-alaero yli 3 % tai yli 2 ha. Tilatukijärjestelmässä hylätty pinta-ala oli alle 1 % valvotusta pinta-alasta, joten hylätty ala kokonaisuutena oli vähäinen.

Täydentävien ehtojen edellyttämä lannan typpianalyysi puuttui usealta tuenhakijalta

Ympäristöön liittyvissä lakisääteisissä hoitovaatimuksissa eniten laiminlyöntejä oli nitraattiasetuksen noudattamisessa. Edelliseen vuoteen verrattuna havaittiin selvästi enemmän puutteita lannan varastoinnissa ja lannan typpianalyysissa.

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin liittyen eniten laiminlyöntejä todettiin edellisen vuoden tapaan viljellyn pellon hyvän maatalouskäytännön mukaisessa viljelyssä, kesantopeltojen niittämisessä sekä piennarvaatimuksen noudattamisessa.

Täydentäviin ehtoihin kuuluvien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista valvottiin yhteensä 635 tilalla. Määrä oli noin 1,1 % tukea hakeneista tiloista.

Ympäristötuen valvontoja tehdään vielä

Lähes kaikki peltovalvonnat saatiin vuonna 2013 tehtyä ennen vuoden vaihtumista. Ympäristötuen valvonnat ovat vielä osittain kesken, sillä lannoitukseen ja peltojen kasvipeitteisyyteen liittyviä ehtoja valvotaan vasta talvella ja keväällä 2014.

Tilatukea haki viime vuonna 57 301 tilaa, joista 3 447 tilaa valittiin valvontaan. Määrä oli noin 6,0 prosenttia kaikista tukea hakeneista tiloista.

Viljelijätukien valvonnat on tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa viljelijöille. ELY-keskukset tekevät valvonnat maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti. Maaseutuvirasto myös määrittelee otannat, joilla tilat valitaan valvontaan.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Valvontayksikön johtaja, Sari Putkiranta, 0295 31 2382
Ympäristötuet: Ylitarkastaja Teemu Polvi,  0295 31 2380
Pinta-alatuet: Ylitarkastaja Kirsi Roininen, 0295 31 2384
Täydentävät ehdot: Ylitarkastaja Mira Liiri, 0295 31 2375
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi