4.8.2015

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen (785/2015), jolla muutetaan nykyistä maksuperusteasetusta. Asetusta noudatetaan teurasruholuokituksen valvontamaksujen maksuperusteissa, mikä vaikuttaa teurastamoilta perittäviin maksuihin. Maaseutuvirasto soveltaa asetusta 1.7.2015 alkaen.

Teurastamoilta perittävät maksut koostuvat perusmaksusta sekä teurasruhokohtaisesta ja teurastusmääristä riippuvasta maksusta. Tarkastetut maksut ovat 1.7.2015 alkaen seuraavat:

  • Teurasruhojen vuotuinen valvontamaksu 2400 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä. 
  • Teurasruhokohtaiset maksut teurastettavalta eläimeltä:
    – nauta 0,59 €
    – sika 0,03 €.

Maksuperusteasetusta (772/2007, muutettu asetuksella 719/2009) on tarkastettu myös siten, että se jatkossa sisältää kohtuullistamisen mahdollistavan toimen pieniä määriä teurastavien maksuissa. Näin ollen 1.7.2015 alkaen teurastamolta, joka teurastaa vuodessa keskimäärin alle 75 täyskasvuista nautaeläintä viikossa tai alle 200 sikaa viikossa, peritään vuotuista perusmaksua 1 200 euroa. Pääasiassa lampaita teurastavalta teurastamolta perusmaksu on 800 euroa.

Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Maaseutuvirastolle lä-hettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yh-teydessä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Teurasruholuokitukseen liittyvät asiat, ylitarkastaja Sanna-Kaisa Mäkelä
0295 31 2361

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi