12.3.2015

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti tukia yhteensä noin 2,1 miljardia euroa kalenterivuonna 2014. Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-ryhmien kautta maaseudun hankkeille.

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettiin sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. EU-tukien lisäksi Suomessa maksettiin myös täysin kansallisista varoista rahoitettuja tukia.

Maksetut tuet olivat viljelijätukia, hanke-, yritys- ja rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia. Eniten maksettiin viljelijätukia, yhteensä noin 1,8 miljardia euroa.

Yhteensä tuensaajia oli viime vuonna 67 616. Näistä maatiloja oli 59 472.

Miksi maataloutta ja maaseutua tuetaan?

Viljelijätukien tavoitteena on turvata kotimaisten elintarvikkeiden tuotanto ja varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus. Maaseudun tuilla muun muassa edistetään elinvoimaista ja toimivaa maaseutua, parannetaan ympäristön tilaa ja kehitetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Markkinatukien tärkeimpänä tavoitteena on maatalouselintarvikkeiden hintatason vakauttaminen.

Tuensaajina ovat mm. viljelijät, hanketoimijat, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus. Tukien vaikuttavuus ulottuu usein tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. Myös paikalliset Leader-ryhmät saavat tukea maaseudun kehittämistoimintaan ja rahoittavat hankkeita. Tuensaajina on lisäksi organisaatioita, jotka ovat saaneet maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen.

Tukitiedot saatavissa verkosta ja tiedonluovutuksella

Tukitietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta.

EU-tukien hakupalvelu verkossa sisältää tiedot maksetuista tuista EU:n varainhoitovuodelta (16.10.2013–15.10.2014) ja kalenterivuodelta 2014. Tukisummat sisältävät sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden.

Hakupalvelussa on julkaistu jälleen myös yksityishenkilöiden tukitiedot. Julkaisemista edellyttää neuvoston asetus. Komission linjausten mukaisesti alle 1 250 euroa tukia saaneiden luonnollisten henkilöiden tietoja ei kuitenkaan julkaista. Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas.

Kokonaan kansallisista varoista maksetut tuet eivät sisälly hakupalvelun tietoihin. Niitä ei voida julkaista, koska yksityishenkilöiden tukitietojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja henkilötietolakia (523/1999).

Laajat tietoaineistot ovat saatavissa Maaseutuvirastosta tiedonluovutuksella. Tiedonluovutuspyynnön voi tehdä Mavin verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Maaseutuvirasto perii tiedonluovutuksesta oman hinnastonsa mukaisen maksun.

 

Lisätietoja saatavissa olevista tiedoista ja tiedonluovutuksesta:

tiedonluovutus(at)mavi.fi

0295 31 2210

0295 31 2000 (vaihde)

 

EU-tukitietojen hakupalvelu