12.4.2017
 

Viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tekemään maataloustukien valvontaan. Valvontojen kohteena olleet viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena kouluarvosanan 8,21. Arvosana on laskenut hieman kaksi vuotta sitten tehdystä kyselystä, jossa vastaava arvosana oli 8,25.

Tiedot ilmenevät Maaseutuviraston tammikuussa tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin vuonna 2016 maataloustukien valvonnassa olleiden viljelijöiden kokemuksia tukien hakemisesta ja valvonnoista. Kysely lähetettiin noin 2 600 viljelijälle, joista kyselyyn vastasi noin 30 prosenttia.

Tukihakukoulutukset tavoittivat lähes puolet viljelijöistä

Vastaajista 46 prosenttia ilmoitti osallistuneensa kunnan järjestämään tukihakukoulutukseen. Koulutusten suosio on kasvanut huomattavasti kahden vuoden takaisesta, jolloin 32 prosenttia viljelijöistä ilmoitti osallistuneensa koulutukseen. Koulutusta myös pidettiin verkkoasiointipalvelu Vipun ohella hyödyllisimpänä tukihakuun liittyvänä palveluna.

Kyselyssä viljelijät arvioivat myös päätukihakemuksen viimeistä palautuspäivämäärää, joka siirtyi vuonna 2016 huhti–toukokuun vaihteesta kesäkuun puoliväliin.  Vastaajista neljä viidestä oli sitä mieltä, että 15.6. on aiempaa parempi viimeinen hakupäivä.

Tukimuodoista selkeimpinä vastaajat kokivat perustuen ja luonnonhaittakorvauksen. Ympäristökorvausta, viherryttämistukea ja eläinten hyvinvointikorvausta taas pidettiin epäselvimpinä tukimuotoina.

Tukijärjestelmät liian yksityiskohtaisia

Vastaajat kokivat, että tukijärjestelmät ovat liian yksityiskohtaisesti säädeltyjä. 95 % vastaajista piti tukijärjestelmien säädöksiä liian yksityiskohtaisina ja etääntyneinä maatalouden todellisuudesta.  Osuus on suurempi kuin vastaavissa aiemmissa kyselyissä.

Noin 80 prosenttia viljelijöistä ilmoitti pitävänsä valvontoja tarpeellisena maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Kriittisyys valvontaseuraamusten oikeudenmukaisuutta kohtaan on kuitenkin lisääntynyt aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Aiempaa suurempi osa valvontaseuraamuksia saaneista viljelijöistä pitää seurauksia kohtuuttomina suhteessa tehtyyn virheeseen. Lähes kolme neljästä vastaajasta kertoo kuitenkin saaneensa riittävät perusteet tukileikkaukseen tai sanktiointiin.

Tuloksia on käsitelty yhteistyössä ELY-keskusten kanssa

Maaseutuvirasto on käsitellyt kyselyn tuloksia yhdessä ELY-keskusten maataloustukien valvonnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Tulosten perusteella on koottu valvonnan kehittämiskohteita alueellisesti ja koko maan tasolla. 

Valvonnan asiakastyytyväisyys 2016

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi

0295 31 2367

Yksikönjohtaja Sari Putkiranta

0295 31 2382


etunimi.sukunimi@mavi.fi