15.4.2015

Viljelijätukien valvonnoissa viljavuustutkimusten seuraamusmäärät kääntyivät parempaan suuntaan vuonna 2014. Seuraamusmäärät ehtivät kasvaa viiden vuoden ajan, mutta vuonna 2014 seuraamuksia oli hieman vähemmän kuin vuonna 2013. Noin 32 prosentilla viime vuonna tarkastetuista tiloista todettiin puutteita viljavuustutkimuksissa.

Viljavuustutkimukset ovat tärkeässä asemassa viljelysuunnitelmaa laadittaessa, koska lohkon sallitut lannoitusmäärät perustuvat viljavuustutkimuksesta saataviin viljavuus- ja multavuustietoihin. Viljavuustutkimuksia käytetään myös lannoitusvalvonnassa, jossa verrataan viljelijän käyttämiä ja sallittuja lannoitustasoja.

Kaikki ympäristötuen tukiehdot huomioiden prosenttiseuraamusten määrät laskivat vuoteen 2013 verrattuna. Tuen vähennykseen johtavia prosenttiseuraamuksia annettiin vuonna 2014 yhteensä 969 tilalle. Huomautus tukiehdon noudattamatta jättämisestä annettiin 1 423 tilalle, mikä on myös vähemmän kuin vuonna 2013.

Pientareissa ja suojakaistoissa todettiin useista muista ehdoista poiketen enemmän seuraamuksia vuonna 2014 kuin vuonna 2013. Seuraamus määrättiin lähes 15 prosentille tiloista.

Pinta-alavirheiden määrä väheni hieman

Pinta-alavirheistä aiheutuvia tuen leikkauksia tulee vuosittain maatiloille melko paljon. Pinta-alavirheissä on kuitenkin useimmiten kyse pienestä, muutaman aarin kokoisesta peltolohkon reunarajavirheestä tai pusikoituneesta sarkaojasta, jota ei voida enää laskea mukaan lohkon pinta-alaan. Kyseessä voi myös olla esimerkiksi tilapäisesti viljelemätön ala, jota ei ole ilmoitettu tukihakemuksessa.

Tilatuen maksuun vaikuttavia puutteita pinta-alassa oli vuonna 2014 noin 33 %:lla valvotuista tiloista. Pinta-alavirheitä havaittiin jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna, ja virheistä aiheutui myös sanktioita hiukan vähemmän.

Tarkkuutta eläinrekisteri-ilmoituksiin

Virheellisistä eläinrekisteri-ilmoituksista aiheutuu nautatiloille vuosittain paljon seuraamuksia maksettaviin nautatukiin. Rekisterivirhe koskee useimmiten eläimelle ilmoitettua tilalle tulo- tai tilalta poistopäivää.

Vuonna 2014 nauta- ja lypsylehmäpalkkioihin aiheutui seuraamuksia eläinrekisterin virheiden takia noin 22 %:lle valvotuista tiloista. Korvamerkkien puuttumisen takia seuraamuksia aiheutui noin 13 %:lle valvotuista tiloista.

Täydentävien ehtojen noudattamista valvottiin useammalla tilalla

Täydentäviin ehtoihin kuuluvien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista valvottiin aikaisempaa suuremmalla määrällä tiloja. Valvonnassa oli yhteensä 914 tilaa, joka on noin 1,6 % tukea hakeneista tiloista. Valvontamäärän kasvu johtui suuresta määrästä nitraattiasetuksen laiminlyöntejä vuoden 2013 valvonnoissa.

Myös vuonna 2014 ympäristöön liittyvissä lakisääteisissä hoitovaatimuksissa eniten laiminlyöntejä oli nitraattiasetuksen noudattamisessa, erityisesti puutteita havaittiin lannan varastoinnissa ja lannan typpianalyysissa. Suhteutettuna valvottuun tilamäärään puutteita oli kuitenkin hiukan edellisvuotta vähemmän.

Ympäristötuen ja eläinten hyvinvoinnin tuen valvontoja tehdään vielä

Lähes kaikki peltovalvonnat saatiin vuonna 2014 tehtyä ennen vuoden vaihtumista. Ympäristötuen valvonnat ovat vielä osittain kesken, sillä lannoitukseen ja peltojen kasvipeitteisyyteen liittyviä ehtoja valvotaan vasta talvella ja keväällä 2015. Myös eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnat ovat vielä kesken.

Tilatukea haki viime vuonna 55 735 tilaa, joista 3 331 tilaa valittiin valvontaan. Määrä oli noin 6,0 prosenttia kaikista tukea hakeneista tiloista.

Viljelijätukien valvonnat on tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa viljelijöille. ELY-keskukset tekevät valvonnat maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti. Maaseutuvirasto myös määrittelee otannat, joilla tilat valitaan valvontaan. 

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

  • Valvontayksikön johtaja, Sari Putkiranta, puh. 0295 31 2382
  • Ympäristötuet: Ylitarkastaja Teemu Polvi, puh. 0295 31 2380
  • Pinta-alatuet: Ylitarkastaja Kirsi Roininen, puh. 0295 31 2384
  • Täydentävät ehdot: Ylitarkastaja Mira Liiri, puh. 0295 31 2375
  • Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi