1.3.2016

Velkaantuneet maatilat voivat hakea väliaikaista kriisitukea 31.3.2016 saakka. Tuki haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 459, joka on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet

Väliaikainen kriisituki on osa maatalouden kriisipakettia, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista tilannetta. Velkaantuneiden maatilojen tukemiseen on varattu 15 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan viljelijöille kansallisista varoista vuoden 2016 syksyllä.

Investoineille tiloille korotus tuen määrään

Väliaikaista kriisitukea voi saada vuonna 2015 maataloutta harjoittanut ja maataloustukia saanut tila, jonka velkaantumisaste täyttää tuen kriteerit. Tuki voidaan myöntää korotettuna rakennusinvestointeja tehneille tiloille.

Tukea voi hakea myös maatila, jolla on tehty koko tilan hallinnansiirto vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä ja jos maatila saa käyttöönsä entisen haltijan tiedot tukea varten. Tänä vuonna tuotantoaan aloittava tila ei voi hakea tukea.

Tuki maksetaan maatalouden de minimis -tukena, jolloin sen maksettu määrä vaikuttaa hakijan seuraavien maatalousalan de minimis -tukien määrään. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta voi halutessaan pyytää raportin tilalle myönnetyistä de minimis -tuista.

Tukikelpoisuus selviää laskemalla

Hakija arvioi itse tukikelpoisuutensa tukeen ja sen korotukseen ennen tuen hakemista. Tukikelpoisuuden selvittämiseen käytetään osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi459 löytyvää laskelmaa, joka liitetään tukihakemukseen. Suurimmalla osalla hakijoista liitelaskelmaan tarvittavat luvut löytyvät pääosin hakijan maatalouden veroilmoituksesta. Liitelaskelma kannattaa tehdä Excel-versiona, koska Excel-pohja sisältää valmiita laskukaavoja.

Tukiehtojen täyttymisen tarkistamista ja valvontaa varten hakijan on syytä säilyttää tukeen liittyvät erillislaskelmat tai muistiinpanot ja varauduttava esittämään tarvittaessa myös maatalouden verotus-, tilinpäätös- tai kirjanpitoaineistoa.

Tarkempia ohjeita tuen hakemiseksi saa oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja Maaseutuviraston nettisivulta: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/kriisituet/Sivut/valiaikainen-kansallinen-lisatuki.aspx

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423

Ylitarkastaja Kirsi-Maria Heinonen
0295 31 2424

etunimi.sukunimi (at) mavi.fi