Kysy yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset tiedot suoraan tilan sijaintikunnasta. Maaseutuvirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot.
Haluamasi rekisteritiedot on kätevintä pyytää oheisella lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse tai postitse Maaseutuvirastoon.

 

Tiedonluovutushakemus_suomi_17.docxTiedonluovutushakemus_suomi

Tiedonluovutushakemus_suomi_17.pdfTiedonluovutushakemus_suomi

 

Tiedot toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, tiedot toimitetaan viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

 
Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti henkilötietolain (523/1999) asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Maaseutuviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.
 

Vuoden 2017 tukitietojen luovuttaminen toimitukselliseen tarkoitukseen

Maaseutuvirasto voi lain mukaan luovuttaa tukitietojen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen. Tiedot julkaistaan 21.3.2018 klo 10. Päivitetyt tietopyyntölomakkeet ovat saatavissa tältä sivustolta helmikuun lopussa.

 

Peltolohko-CD

 
Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot.
 
Mavin julkaisema Peltolohko-CD perustuu peltolohkorekisteriin ja se sisältää ns. peruslohkojen reunaviivat. Peruslohko tarkoittaa yhtenäistä, saman viljelijän omistuksessa olevaa ja saman kunnan alueella sijaitsevaa, maatalouden tuotantotarkoitukseen käytettyä aluetta, jota rajaavat esim. metsä, vesi tai tie. CD:llä olevilla peruslohkoilla on seuraavat ominaisuustiedot:
 
  • ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee
  • KNRO = Kunta, jossa lohko sijaitsee
  • LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus
  • PINTA-ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta-ala aareina 2 desimaalin tarkkuudella.
  • YMPÄRYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä 2 desimaalin tarkkuudella.
  • TILATUNNUS = Maatilan tilatunnus
 
Peruslohko voi sisältää kasvulohkoja. Kasvulohko on maatalousmaata, jolla on erilainen tukiperuste (esim. viljanviljelyalue, laidun tai öljykasvinviljelyalue). Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS -rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista ja kesannoinnista, voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin.
 
 
Peltolohko-CD:n avulla ei saa selville omistussuhteita: sekä tuenhakijan omat että vuokratut lohkot näkyvät aineistossa samalla tavoin.
 
Peltolohko-CD:n voit tilata Mavista. CD:stä ja postikuluista ei veloiteta. 
 
Tiedot ovat levyllä sekä Arc Shape että MapInfo TAB -tiedostoina. CD:llä olevat tiedot päivitetään vuosittain maaliskuussa.
 

Yhteystiedot

0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde)
 
Tietoa puheluiden hinnoista