Hankkeen käynnistäminen

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet saanut ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen.

ELY-keskus tai Leader-ryhmä voi kutsua hankkeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet. 

Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä tarvittaessa. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa.  

Tutustu hanketoimijan käsikirjaan

Hanketoimijan käsi­kir­jas­ta saat yleis­kä­si­tyksen han­ke­toi­min­nas­ta: hank­keen suun­nit­te­lus­ta, ha­ke­mi­ses­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja päät­tä­mi­ses­tä. Tutustu käsikirjaan.

Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Jos hankkeeseen tulee muutoksia, keskustele niistä ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus. Kun muutoshakemuksesi on tullut vireille, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta, kun olet saanut muutospäätöksen ELY-keskuksesta eli vasta muutospäätöksen saatuasi on varmaa, että muuttuneet kustannukset ovat tukikelpoisia.

Viestintä

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta. Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Saat tunnukset Maaseutu.fi-kuvapankista

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Muokattavat julistepohjat

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta.

Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä. Tarkemmat viestintäohjeet

Hankkeen loppuraportti

Raportoi rahoittajalle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tee loppuraporttiin yhteenveto koko hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Arvioi lisäksi hankkeen onnistumista ja kerro, kuinka hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Kuvaa raportissa rehellisesti hankkeen toteutuksessa kohdatut ongelmat ja tuo esille kehittämisehdotukset.