Suurpetojen aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista vahingoista. Tämän sivun ohjeet koskevat suurpetojen aiheuttamia viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinkoja. Ilmoita vahinko heti vahingon havaitsemisen jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon. Jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta (tai porovahingoissa, joissa ei maastotarkastusta tehdä, vahingon ilmoittamisesta).

1. Korvattavat petovahingot

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:
  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle.
  • eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille.
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle.
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella.

Korvauksen määrä

Riistavahingot (suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot) korvataan, jos vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Huom. Korvausrajaan lasketaan mukaan suurpetojen aiheuttamien vahinkojen lisäksi myös hirvieläinten aiheuttamat vahingot.
 
Korvauksessa käytetään vahingoittuneen omaisuuden käypää arvoa.
 
Viljelysvahingosta voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä sekä vahingoittuneiden puutarha- ja taimitarhakasvien käypää arvoa vastaava määrä.
 
Vahingon määrän laskemiseen käytetään satovahingoissa käytettäviä yksikköhintoja ja normisatoja, jotka annetaan Maaseutuviraston määräyksillä. Maaseutuvirasto antaa lisäksi tarvittaessa määräykset puutarha- ja taimitarhakasvien sekä niiden viljelyskasvien yksikköhinnoista ja normisadoista, joita ei korvata satovahingoissa.
 
Eläinvahingoista voidaan korvata
  • kotieläimelle ja muulle eläimelle aiheutunut vahinko enintään tapetun taikka vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai
  • vahingoittuneelle eläimelle enintään eläinlääkintäkustannuksia ja menetetyn tuoton arvoa vastaava määrä eläimen tai hunajan käypään arvoon asti.
Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
 
Porovahingoista voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun poron käypä arvo 1,5-kertaisena.
 
Maaseutuvirasto antaa määräykset porovahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista porolajeittain.
 
Paliskuntiin, joissa on poikkeuksellisen paljon porovahinkoja, voidaan maksaa porovahinkokorvaus 2-kertaisena poikkeuksellisen suurena porovahinkona. Korvaukseen oikeutetut paliskunnat vahvistetaan vuosittain maa- ja metsätalousministeriön hallintopäätöksellä.
 
Vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana suurpetojen tappamat tai suurpetovahingon takia lopetetut poronvasat korvataan erillisellä laskennallisesti määräytyvällä vasahävikkikorvauksella paliskunnalle.

2. Ohjeet vahingon ilmoittamiseen ja korvauksen hakemiseen

Lomakkeet

  • Voit ilmoittaa vahingon ja hakea korvausta viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista lomakkeella 131.
  • Voit ilmoittaa vahingon ja hakea korvausta porovahingoista lomakkeella 149.

Vahingon ilmoittaminen

Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen lomakkeen sijaan myös puhelimella. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. 

Vahingon arviointi

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa koskevan maastotarkastuksen. Maastotarkastuksessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon. Maastotarkastuksessa läsnä voivat olla korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja (porovahingoissa myös paliskunnan edustaja). Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee maastotarkastuksessa vahinkoa koskevan arviokirjan.

Korvaushakemus kirjallisena

Toimita kirjallinen korvaushakemus kotikuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Petovahinkokorvausten maksaminen

Maaseutuvirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Jos korvauksia ei voida maksaa talousarvion perusteella täysimääräisinä, jokaiselta korvauksen hakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.
 
Päivitetty 11.11.2016
​​​​​