Aktiiviviljelijätarkastelu tehdään joka vuosi tukihaun yhteydessä. Aktiiviviljelijäehdon tulee säilyä tukien saamisen kannalta hyväksyttävänä koko kalenterivuoden. 

Aktiiviviljelijän vaatimuksen täyttämistä edellytetään seuraavien tukien kohdalla:

 • EU:n suorat tuet

  • perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki sekä tuotantoon sidotut tuet

 • Ohjelmatuet

  • luonnonhaittakorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, eläinten hyvinvointikorvaus ja ympäristökorvaus sekä ei-tuotannolliset investoinnit.

  • Ympäristökorvauksen ympäristösopimuksissa ja ei-tuotannollisissa investoinneissa korvausta voidaan myöntää lisäksi seuraavasti

   • Ympäristösopimuksen kosteikon hoidosta voi tehdä myös rekisteröity yhdistys tai Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö.

   • Ympäristösopimuksen maatalouden monimuotoisuudesta ja maisemanhoidosta voi tehdä myös rekisteröity yhdistys.

   • Ei-tuotannollisten investointien korvaus voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja vesioikeudelliselle yhteisölle kosteikkoinvestoinnista.

   • Ei-tuotannollisten investointien korvaus voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta.

Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia vuonna 2015 yhteensä enintään 5 000 euroa, katsotaan vuonna 2016 aktiiviviljelijöiksi riippumatta siitä, mitä heidän muu toimintansa on. Vuonna 2015 suoria tukia olivat

 • perustuki

 • viherryttämistuki

 • peltokasvipalkkio

 • nuoren viljelijän EU-tuki

 • EU:n eläinpalkkiot.  

Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaisia luonnollisia tai oikeushenkilöitä taikka luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, ja joka on lisäksi saanut suoria tukia yli 5 000 euroa vuonna 2015. Näitä toimintoja hallitsevat joutuvat kieltolistalle. 

Lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita hallinnoivia tuenhakijoita, jotka ovat saaneet yli 5 000 euroa suoria tukia vuonna 2015, pidetään aktiiviviljelijöinä, jos he osoittavat jotain seuraavista: 

a) suorien tukien vuotuinen määrä on vähintään 5 prosenttia muusta kuin maataloustoiminnasta peräisin olevista kokonaistuloista viimeisimpänä verovuonna, jonka verotus on vahvistettu

b) maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä. Maataloustoimintaa ei katsota merkityksettömäksi, jos maataloustulot ovat vähintään 5 % kokonaistuloista

c) päätoimiala on maataloustoiminnan harjoittaminen.

Jos haet vapautusta kieltolistalta kohtien a–c perusteella, ota yhteyttä kuntaan selvittääksesi, mitä todisteita sinun täytyy toimittaa. Lisätietoja löydät myös hakuoppaan luvusta 4, kohdista Kieltolistalta vapautuminen, Kieltolistan määritelmät ja Todisteiden toimittaminen. 

Päivitetty 6.6.2016


 
​​​​​