Maataloustukia on peruttava, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty. Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen hyväksymisestä.

Mitä ovat tukikelpoisuusehdot?

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden, jolta tukia haetaan. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit, kesannot ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.

Maatalousmaalla tulee noudattaa edellä mainittuja tukikelpoisuusehtoja seuraavissa tuissa:

  • perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuessa (EU), peltokasvipalkkio (suorat tuet) ja
  • luonnonhaittakorvaus, luonnonhaittakorvauksen korotus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus (ohjelmaperusteiset tuet).

Pohjoisten kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaari tuen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, mm. suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja joita on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Nämä tulee varmistaa kukin tuen kohdalta Hakuopp​aasta 2016. Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.

Poikkeamismahdollisuus viimeiseen kylvöpäivään

  • Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., viljelijän on kylvettävä heti olosuhteiden salliessa
  • Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen
  • Viljelijä voi käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin hän voi tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sääolosuhde.
  • Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.​

Kansallisten kotieläintukien ehdoista on kerrottu oppaassa Kansalliset kotieläintu​et - vuoden 2016 hakuohjeet. EU:n eläinpalkkioiden ehdoista on kerrottu oppaassa Euroopan unionin eläinpalkkiot – vuoden 2016 hakuoh​jeet​. Euroopan unionin eläinpalkkioissa on noudatettava täydentäviä ehtoja.

Missä tapauksissa tuet pitää perua?

Kaikki pinta-alatuet pitää perua kun viljelykasvilla ilmoitettua alaa ei ole voinut muokata, lannoittaa, kylvää tai istuttaa siten, että tasainen itäminen ja kasvusto olisi saavutettu, eikä niiden suorittamatta jättäminen ole johtuneet hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Jos ilmoitettua ylivoimaista estettä tai poikkeuksellista olosuhdetta ei hyväksytä, viljelijän tulee perua suorat ja ohjelmaperusteiset pinta-alatuet lohkoilta ennen valvontaa.

Luonnonhaittakorvaus  tulee perua myös jos lohko lohko poistuu tukihakuvuonna pysyvästi maatalouskäytöstä ennen 31.12. Samalla peruuntuu luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus.​​

Jos viljelijä on voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristökorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, toteuttamattomat toimenpiteet ilmoitetaan lomakkeella 477. Jos viljelijä ei ole voinut toteuttaa toimenpiteitä lainkaan, korvaus perutaan lohkolta lomakkeella 145 ohjeen mukaisesti.  Ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon ehdoista on kerrottu hakuoppaassa kohdassa Päätukihaun tuet 2016. ​


Pelkästään tuen perumisella ei ole vaikutusta lohkon korvauskelpoisuuteen tai tukioikeuksiin. Mutta jos lohko tai sen osa poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, tukien lisäksi korvauskelpoisuus poistuu ja tukioikeudet mitätöityvät.

Jos esimerkiksi alalle, josta on haettu tukia, aletaan rakentaa ennen kalenterivuoden päättymistä, suorat ja ohjelmaperusteiset tuet pitää perua ja rakennuksen alle jäävä ala pitää poistaa lomakkeella 102C.

Osallistumiset EU:n eläinpalkkioihin ja nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisiin kotieläintukiin on peruttava, jos viljelijä lopettaa kotieläintuotannon harjoittamisensa tukivuoden aikana. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä voi perua vapaamuotoisella ilmoituksella, mikäli toimenpiteiden ehtoja ei voida toteuttaa. Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus voidaan perua vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, mikäli sopimuksella olevaa eläinmäärää ei voida pitää.

Tuet perutaan lomakkeella 145 ja/tai lomakkeella 184

Pinta-alaperusteiset tuet voi perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Tuen voi perua koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella.

Osallistuminen EU:n eläinpalkkioihin ja/tai pohjoisiin nautojen, uuhien ja kuttujen kotieläintukiin perutaan Vipussa tai lomakkeella 184.

Kun ala poistuu hakijan hallinnasta, pitää siitä ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 102A lomakkeella. Kun ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, alan poistumisesta pitää ilmoittaa lomakkeella 102C​.

Lomake/lomakkeet palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin paikalla tehtävästä valvonnasta on ilmoitettu tilalle tai ennen kuin viranomainen on ilmoittanut sääntöjenvastaisuuksista, jotka viranomainen on hallinnollisessa valvonnassa havainnut.

  Lomakkeet ovat tulostettavissa suomi.fi-palvelusta​.

 
​​​​