Maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa sikojen ulkonapitoa afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Sikojen ulkonapito on sallittu 1.6.2018 alkaen ainoastaan asianmukaisella kaksinkertaisella aidalla tai alkuperäiseen aitaan kiinnitetyllä kaksinkertaisella sähköaidalla varustetussa aitauksessa tai ulkotarhassa, joka on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, etteivät luonnonvaraiset villisiat pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Sikoja saa myös ulkoiluttaa kytkettyinä tai eläintarhassa. Muutoin sikojen ulkonapito on kielletty.

Sähköaidalla vahvistetun aidan sisä- ja ulkopuolinen sähköaita tulee asetuksen säännöksistä poiketen kytkeä vain yhteen sähköpaimeneen. Muutos tulee tehdä viipymättä myös jo rakennettuihin sähköaitauksiin turvallisuusriskin poistamiseksi. Lue lisää MMM:n tiedotteesta 7.2.2018

Voit hakea avustusta sikojen ulkotarhojen aitaamiseen 28.2.2018 mennessä lomakkeella 710 ELY-keskuksesta. Avustusta ei makseta Ahvenanmaalla. Avustusta voi saada teräsverkkoaidan rakentamiseen tarhassa jo olevan verkkoaidan oheen tai tarhassa jo olevan verkkoaidan varustamiseen sähköaidalla.

Tuen määrä

Tarhassa jo olevan aidan oheen rakennettavan teräsverkkoaidan avustus on 7,5 euroa/juoksumetri.

Tarhassa jo olevan aitaan tai sen oheen asennettavan sähköaidan avustus on 5,30 euroa/juoksumetri.

Tukea myönnetään korkeintaan 1 500 neliömetrin alalle / sika.

Avustus myönnetään maatalousalan de minimis -asetuksen (komission asetus (EU) N:o 1408/2013) mukaisena tukena. Ota huomioon, että maatalousalan de minimis -tukea voidaan myöntää enintään 15 000 euroa minkään kolmen verovuoden aikana. Aitausavustus voi osaltaan vähentää muiden maatalousalan de minimis -tukien maksua.

Hae tukea

Hae avustusta 28.2.2018 mennessä lomakkeella 710 alueesi ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea ainoastaan paperilomakkeella. ELY-keskus tekee päätöksiä sitä mukaa kuin hakemuksia tulee vireille. Päätöksenteko alkaa heinäkuun aikana, joten hakemuksia kannattaa laittaa heti vireille. Sikojen pito vaatii eläintenpitoilmoituksen sikarekisteriin ja tukea ei myönnetä, jos ilmoitusta ei ole tehty.

Älä aloita investointia ennen kuin hakemus on vireillä siinä ELY-keskuksessa, jossa maatilasi talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimita hakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella tarha sijaitsee.

Tee investointi viimeistään 31.5.2018 mennessä. Teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset löytyvät asetuksen liitteestä.

Tehtyäsi investoinnin voit hakea avustuksen maksua lomakkeella 710M ELY-keskuksesta. Avustus maksetaan kertasuorituksena toteutuneen aidan pituuden perusteella.

Avustus myönnetään maatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Avustusta on varattu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Jos varat eivät riitä kaikkiin hakemuksiin, ovat etusijalla ne hakijat, jotka pitävät sikoja lihantuotantotarkoituksessa.

Avustushakemuksen liitteet

  1. Asemapiirros, josta selviää aidan sijainti, pituudet, pinta-ala ja laidunnettavien sikojen määrä.

  2. Kustannusarvio ja investoinnin toteuttamissuunnitelma, josta ilmenee sen tekniset ominaisuudet

  3. Jos tilalla harjoitetaan sianlihan myyntiä tai eläinten myyntiä, jäljennös hakijan verolomakkeesta 2, maatalouden veroilmoitus (viimeksi toimitettu)

  4. Jäljennös verolomakkeesta, jolla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle (viimeksi toimitettu)

Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä

  1. Tuenhakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys

  2. Muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

  3. Jäljennös yhteisön sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

 

​​Päivitetty 7.2.2018.