Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipu-palvelussa 3.-31.10.2016!

Ilmoita Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutat lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Toimenpiteisiin on tullut muutoksia vuoteen 2015 nähden, joten tutustu muutoksiin ennen ilmoituksen tekoa.

Ilmoitusaika päättyy Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa 31.10.2016.

Vipu-palvelun ohjeet

Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä ilmoitettavat tiedot

Uutta lantatoimenpiteissä: Korvausta maksetaan enintään 60 % sitoumusalasta.

Ilmoita syysilmoituksella:

Tee lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.

Ilmoita ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita Vipu-palvelussa tehtävän ilmoituksen lisäksi kuntaan viimeistään 31.10.2016 molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä paperiliitteenä luovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L, jonka saat osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien ravinnesisältö, tulee tuoteseloste säilyttää saatavilla tilalla.

Jos käytät toimenpiteessä pelkästään tilalle vastaanotettua lantaa tai lannoitetta, ilmoita syysilmoituksella korkeintaan se määrä, jonka olet ilmoittanut vastaanottaneesi syysilmoituksen luovutussopimuksella tai muulla liitteellä. Varmista, että lohkokirjanpitosi ei ole ristiriidassa syysilmoituksen tietojen kanssa.

Huom. Jos aiot levittää lantaa syysilmoituksen lähettämisen jälkeen, merkitse syysilmoituksessa päivämääräksi aiottu levityspäivämäärä. Jos aiottu levitys ei toteudu, ilmoita asiasta välittömästi kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla

Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoittamasi levitysalan perusteella. Vähennä toimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon alaa lannoittamattoman suojakaistan verran.

​Suojakaistavaatimus vesistön varrella ​Täydentävät ehdot ​Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide
Koko​ ​5 metrin suojakaista ​3 metrin suojakaista
​Mittaustapa ​Mittaa lannoittamaton alue vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. ​Mittaa suojakaista peltolohkon reunasta pellolle päin.

Sinun ei tarvitse jättää suojakaistaa, jos
 1. maatalousmaan ja vesistön tai valtaojan välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai
 2. maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.
​Huomioitavaa ympäristökorvauksen syysilmoituksessa ​Jos peruslohko sijoittuu vesistön varrelle, voi vesistön ja peruslohkon välillä olla luontaisesti vaadittu viiden metrin lannoittamaton alue. Tällöin sinun ei tarvitse vähentää alaa peruslohkon pinta-alasta syysilmoituksessa. ​Jos peruslohko sijaitsee alle kymmenen metrin päässä vesistöstä, vähennä kolmen metrin suojakaista peruslohkon pinta-alasta, kun ilmoitat alaa lantatoimenpiteisiin.
 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys vuonna 2016

Ilmoita alat peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 3.-31.10.2016. 

Voit ilmoittaa 15.6.2016 hallinnassasi olleen peruslohkon alan kasvipeitteisyyteen. Peruslohkolle ilmoitettava ala voi olla pienempi kuin peruslohko. Alaa ei tarvitse piirtää kartalle.

Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilallasi on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja vuoden 2015 korvaus peritään takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty.

Mahdollisessa kasvipeitteisyysvalvonnassa huomioidaan vain kasvipeitteiseksi ilmoitetut alat.

Säilytä kasvipeitteisyys kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen saakka.

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):

 • nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi

 • monivuotiset puutarhakasvit ja kumina

 • viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen

 • kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)

 • syyskylvöiset kasvit

 • keväällä korjattava pellava ja hamppu

 • sänki- ja viherkesanto

 • Huom! Myös saneerauskasvusto, jos se on öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi) (poikkeus kevään hakuoppaan tietoon).

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.

Voit ilmoittaa alan, jolle on levitetty lantaa sijoittavalla laitteella tai jankkuroidun alan aitona kasvipeitteisyytenä, jos alan kasvipeitteisyys säilyy viiltoja lukuun ottamatta. Muutoin voit ilmoittaa alan kevennetysti muokatuksi.

Kevennetty muokkaus

Voit toteuttaa kasvipeitteisyyttä kevennetyllä muokkauksella. Kevennettyyn muokkaukseen kelpaa kultivaattorilla tai kultivointia kevyemmällä menetelmällä yhteen kertaan muokattu vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste-, kuitupellava- tai härkäpapuala. Miniaura ei kelpaa kevennettyyn muokkaukseen.  

Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyteen hyväksytään enintään 20 % alaa, joka on kevennetysti muokattu. Voit ilmoittaa kevennetysti muokattua alaa enemmän, mutta alaa otetaan huomioon vain 20 %:iin saakka. Muulla alueella kevennetyn muokkauksen enimmäisrajoitusta ei ole.

Huomioitava vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää vuonna 2016 täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpidettä. Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Edellä mainitut päätukihaussa ilmoitetut alueet kelpaavat täyttämään kasvipeitteisyyttä, jos alueelle on kylvetty myöhemmin syyskylvöinen kasvi. Ota kuitenkin huomioon päätukihaussa ilmoitetun kasvin säilyttämisvaatimukset.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa viherlannoitusnurmen tai orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -alalle kylvetty syyskasvi.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen niittykasvuston jälkeen kylvetty syyskylvöinen kasvi, jos luonnonhoitopellon tai niittykasvuston säilyttämisaika on täyttynyt (toinen ilmoitusvuosi)

 • Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa suojavyöhyke- ja monivuotinen ympäristönurmiala tai riista- ja maisemapelto, koska näiden kasvusto tulee ehtojen mukaan joka tapauksessa säilyttää vuoden 2017 kevääseen (suojavyöhyke ja monivuotinen ympäristönurmi 5 vuotta).

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella. Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyden täyttymisestä maksetaan 20, 40, 60 ja 80 prosentin kasvipeitteisyyden mukaan. Muulla alueella prosentit ovat 20, 40 ja 60.

Jos tilallasi on sekä kohdentamisalueella että muulla alueella olevia lohkoja, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain. Esimerkki: Tilan kohdentamisalueen kasvipeitteisyysprosentti on 60. Tilan muun alueen kasvipeitteisyysprosentti on 40. Kasvipeitteisyydestä maksetaan kummallekin alueelle kyseisen alueen prosentin mukaan.

Taulukossa on esitetty kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).

%-osuus​ kohdentamisalue​ ​muu alue
​20 ​4 ​4
​40 ​18 ​9
​60 ​36 ​11
​80 ​54 ​11
 

Maksaminen kohdistuu keväällä 2016 ilmoitetuille kasvin alalle syysilmoituksen prosenttiportaan mukaan. Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus maksetaan muille peltoaloille, paitsi seuraaville aloille

 • suojavyöhykkeet

 • monivuotiset ympäristönurmet

 •  luonnonhoitopeltonurmet

 • viherlannoitusnurmi

 • monimuotoisuuspellot (riista, maisema, niitty)

 • orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpiteen kasvulohkot

 • kesantoalat

 • viherryttämistuen ekologinen ala

 • edellisen ohjelmakauden erityistukisopimus

  • ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen

  • suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito

  • turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Tilapäisesti viljelemättömälle alalle ja kasvimaan alalle ei myöskään voida maksaa ympäristökorvausta.

Kohdentamisalueen esimerkki: 100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 15 ha kevennetysti muokattu ja 25 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljasta on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 15 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 25 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 70 ha, eli tässä tapauksessa 70 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 36 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 36€/ha = 2 520 €.

Jos kevennetyn muokkauksen ala olisi em. tapauksessa 30 ha, talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen laskettaisiin 20 ha (20 %) kevennetysti muokatusta alasta, eli tällöin laskennallinen kasvipeiteala olisi 75 % ja korvaustaso säilyisi samana (60 %).

Muun alueen esimerkki: 100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 35 ha kevennetysti muokattu ja 10 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljan sängestä on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 35 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 10 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 75 ha, eli tässä tapauksessa 75 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 11 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 11€/ha = 770 €.

 

​ ​​​