Velkaisille maatiloille suunnattu väliaikainen kansallinen lisätuki on osa maatalouden kriisipakettia, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa. Kriisituki oli haettavissa maaliskuussa 2016. 

Millainen maatila voi saada tukea?

Väliaikainen lisätuki on kansallisesti rahoitettava tuki. Tuki haetaan ja maksetaan kertaluonteisesti vain tukivuodelta 2015. Väliaikaisen lisätuen hakuaika päättyi 31.3.2016.

Tukea voi hakea tuotantosuunnasta riippumatta maa- ja puutarhataloutta harjoittava viljelijä. 

Tukea voi hakea myös maatila, jolla on tehty koko tilan hallinnansiirto vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä ja jos maatila saa käyttöönsä entisen haltijan tiedot tukea varten. Tänä vuonna tuotantoaan aloittava tila ei voi hakea tukea. 

Väliaikainen lisätuki on de minimis -tuki. Yritys voi saada de mininis -tukea maataloustuotteiden tuotannon alalta korkeintaan 15 000 euroa kolmen verovuoden aikana (EU 1408/2013). Kaikkia de minimis -tukia yritys voi saada korkeintaan 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (EU 1407/2013). Hakija on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa tuet hakiessaan de minimis -tukea.

Väliaikaisen lisätuen ehtoina ovat

  • kansallisen tuen yleiset tukiehdot

  • väliaikaisen lisätuen ehdot

  • de minimis -tuen ehdot.

Voit saada tukea, jos yrityksesi maa- ja puutarhataloustuotantoon 31.12.2014 kohdistuvan vieraan pääoman määrän suhde toimintavuosien 2012–2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja vastaavana aikana saamiesi maataloustukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään 1. Tuki voidaan maksaa, jos vieraan pääoman määrä on vähintään 100 000 euroa. Osto- ja siirtovelkoja ei lasketa vieraan pääoman määrään.

Voit saada tuen korotettuna, jos olet tehnyt maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettäviin rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia hankinta- ja perusparannustoimenpiteitä. Tuen korotus määräytyy verovuosina 2010–2014 tekemiesi rakennusten ja rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlasketun määrän perusteella. Määrästä vähennetään vastaavana aikana saamiesi investointitukien, luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärä. Tuki voidaan maksaa korotettuna, jos investointikustannukset ovat yhteensä vähintään 50 000 euroa.

Näin haet tukea

Väliaikaisen lisätuen hakuaika päättyi 31.3.2016. 

Voit hakea tukea lomakkeella 459. Palauta lomake sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, toimita lomake sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Hakemus katsotaan saapuneeksi ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Myöhästynyt hakemus alentaa tukea. Yli 25 kalenteripäivää myöhässä oleva hakemus hylätään. Voit halutessasi perua hakemuksesi kirjallisella ilmoituksella kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Arvioi ennen tukihakemuksen tekoa, täyttyvätkö ehdot tukeen ja tuen korotukseen. Käytä apuna Laskelma-liitettä, jossa selvität hakulomakkeella kysyttävät tiedot. Liitteen täyttämistä varten tarvitset tietoja verotustiedoista, tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta. Liitä Laskelma-liite tukihakemukseesi.

Maaseutuvirastolla, ELY-keskuksilla ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkastaa tuen myöntämisen edellytykset. Jos tukea on maksettu perusteettomasti, tuen myöntänyt viranomainen voi periä liikaa myönnetyn määrän takaisin.

Tuen perusteena käytettävät tiedot perustuvat pääosin hakijan verotus- ja kirjanpitotietoihin. Tukiehtojen täyttymistä ja valvontaa varten sinun on tarvittaessa esitettävä maatalouden veroilmoitus-, tilinpäätös- tai kirjanpitoaineistoa. Säilytä myös muut tukeen liittyvät erillislaskelmat tai muistiinpanot.

Ilmoita viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle, jos hakemuksesi on virheellinen. Kun kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita siitä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun muutos on tullut tietoosi.

 

 Päivitetty 25.8.2016