Navetat
Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

Sikalat
Sikataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Lihasiipikarjatalous
Siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit 

Lammas- ja vuohitalous
Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Hevostalouden investoinnit
Hevosten kasvattamisessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

Mehiläistalous
Mehiläistaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä kone- ja laitehankinnat.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investoinnin toteuduttua tuen saajalla on vähintään 80 mehiläispesää.

Turkistalous
Varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, käsittelytilojen, lantaloiden sekä tuotantovarastojen rakentamisinvestoinnit ja tarhan ympäröiminen sellaisella aidalla, joilla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

Kasvihuonetuotanto
Kasvihuonetuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat.

Kuivaamot
Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään voidaan myöntää energiatuotanto-kohdan mukaisesti.

Salaojitus
Pellon salaojittaminen ja säätösalaojitus. Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön
Perunan tai sokerijuurikkaan nostokoneen hankinta yhteiskäyttöön.

Tuotantovarastot
Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen rakentamisinvestoinnit.

Konevarastot
Maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentaminen.

Energiantuotanto
Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin ener-gia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

Maatilan lämpökeskuksessa voidaan hyödyntää myös turvetta, jos lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla.

Maataloustuotteiden myyntikunnostus
Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunapakkaamojen investointeihin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

• myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita

• tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille

• tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit
Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa:

1) maatalouden tuotantorakennuksessa työskentele-vän henkilön työoloja

2) maatalousyrityksen tuotantohygieniaa

3) eläinten hyvinvointia

4) ympäristön tilaa.

Tukea voidaan myöntää 1–3 kohdissa tarkoitettuun tarkoitukseen vain, jos investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä
Valtiontakaus voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjatalouden, sikatalouden, lihasiipikarjatalouden, lammas- ja vuohitalouden, hevostalouden, turkistalouden ja kasvihuonetuotannon investointiin liittyvään lainaan. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500 000 euroa.