Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin tukipäätös on tehty (tuotantorakentaminen) tai hakemus tullut vireille (hanke- ja yritystuki).

Toimita kaikki tuen myöntämiseen tarvittavat asiakirjat ELY-keskukseen määräajassa. Kun tuki rakentamisinvestointiin myönnetään, tuen saaja sitoutuu noudattamaan tukipäätöksen mukaisia ehtoja. Myöntöpäätöksessä hyväksytyt asiakirjat ovat dokumentteja siitä, mihin tuki on myönnetty, miten hanke on toteutettava ja millaiseen kohteeseen tuki maksetaan.

Hakija on vastuussa, että rakentaminen toteutetaan sekä lupaviranomaisten päätösten mukaisesti, että tukiviranomaisen (ELY-keskus) tukipäätöksen edellytyksiä noudattaen. Mikäli suunnitelmat muuttuvat toteutuksen aikana, tulee siitä ilmoittaa sekä rakennusvalvontaan että ELY-keskukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 119 § mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Päteviä henkilöitä tarvitaan esim. suunnitteluun, työmaan valvontaan (vastaava työnjohtaja) ja toteutukseen.Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK A1 ja A2) määritellään henkilöiden pätevyydet.  

Suunnittelun tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset ovat tukikelpoisia.

Viranomaislupien on oltava kunnossa, ennen kuin lopullinen tukipäätös voidaan tehdä ELY-keskuksessa. Lupapäätökset on liitettävä jo hakemukseen, mikäli se on mahdollista. ELY-keskus voi edellyttää lupapäätöksen toimittamista määräajassa.

Työnaikaisesta muutoksesta ilmoittaminen

Rakennustyön toteutuksen täytyy olla suunnitelmien mukainen. Mikäli toteutuksen aikana tapahtuu oleellisia muutoksia, pitää hakijan ilmoittaa siitä sekä tuen myöntävään ELY-keskukseen että rakennuslupaviranomaiselle. Oleellisia muutoksia ovat sellaiset, joilla on vaikutusta tukipäätöksen sisältöön tai rakennusluvan ehtoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden rakennusmateriaalien tai paikkojen muutokset, tilajärjestelyjen, pinta-alojen, korkeuksien ja julkisivujen muutokset.