Suunnittelija laatii pääpiirustukset Suomen rakentamismääräyskokoelma A2 mukaan.

Täydennetyt pääpiirustukset

Suunnittelija laatii pääpiirustukset niin, että niistä löytyvät sekä luvan myöntämiseen että tukipäätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Suunnittelijan pätevyydet on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2, katso linkki edellä.

Tukipäätöksen tekemistä varten piirustuksissa eritellään eri toiminnot niin kuin ne on eritelty yksikkökustannusasetuksen (Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista) liitteessä 1.

Laskentayksikköinä käytetään esim. eläinlukuja ja rakennuksen tilakohtaisia nettoaloja.
Tilakohtainen nettoala = toiminnassa tarpeelliset huonealat + liikkumis- ja käytävätilat + ei-kantavien seinien pohjapinta-alat.

Mahdollisen valintamenettelyn kriteerit on syytä ottaa huomioon suunnitelmissa, lisätietoa Maatalouden investointituet/Valintamenettely. 

Suunnitelmat (pääpiirustukset, rakennusselostus, mahdolliset erityissuunnitelmat, kustannusarvio) ovat osa tukipäätöstä, jotka ELY-keskus hyväksyy. ELY-keskuksella on oikeus pyytää hakijaa toimittamaan täydennyksiä päätöksenteossa tarvittaviin asiakirjoihin.

Työnaikaisesta muutoksesta ilmoittaminen

Rakennustyön toteutus täytyy olla suunnitelmien mukainen. Mikäli toteutuksen aikana tapahtuu oleellisia muutoksia, pitää hakijan ilmoittaa siitä sekä tuen myöntävään ELY-keskukseen että rakennuslupaviranomaiselle. Oleellisia muutoksia ovat sellaiset, joilla on vaikutusta tukipäätöksen sisältöön tai rakennusluvan ehtoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset huonetilojen käyttötarkoituksissa, kantavien rakenteiden rakennusmateriaalien tai sijaintien muutokset sekä tilajärjestelyjen, pinta-alojen, korkeuksien ja julkisivumateriaalien muutokset.