Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on aina liitettävä seuraavat suunnitelmat:

  1.  pääpiirustukset

  2. rakennusselostus

  3.  rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai – laskelma.

Viranomaisluvat pitää liittää hakemukseen.

Hakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Tuen myöntävä ELY-keskus määrittää erikoissuunnitelmien tarpeen.

Suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Tuotantorakennuksen suunnitelmassa on esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista ja selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä, jos tukea haetaan uudisrakentamiseen.

Asiakirjavaatimukset koskevat kaikkea tuettua rakentamista, vaikkei kunta niitä edellyttäisikään. Näitä suunnitelmia tarvitaan, jotta tuen myöntäjä voi arvioida hanketta ja todeta, että se täyttää tuetun rakentamisen edellytykset. Tuen maksajan taas täytyy pystyä varmistamaan, että toteutus on myöntöpäätöksen mukainen ja että syntyneet kustannukset kohdentuvat tukea saavaan rakentamiseen.

Jotta tukipäätöksen tekeminen sujuu joustavasti ja ilman täydennyspyyntöjä, suunnittelijan   tulee tietää mitkä tiedot pitää esittää piirustuksissa ja kuinka kustannusarvio täytyy laatia. Mitä täydellisempi suunnitelma on, sitä nopeammin tukipäätöksen tekeminen etenee!

Jos puutteellista hakemusta ei täydennetä tukiehtojen mukaiseksi määräaikaan mennessä, viranomainen tekee kielteisen tukipäätöksen.