Varaa lupien valmisteluun ja hakemiseen riittävästi aikaa.

Liitä lupaan liittyvät asiakirjat (leimatut piirustukset, muut asiakirjat, lausunnot) tukihakemukseen tai lähetä ne ELY-keskukseen niin pian kuin mahdollista

  • ympäristölupa (AVI, kunta)                                                                            
  • rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitusmenettely(kunta)                                                                                                               
  • maisematyölupa, purkamislupa (kunta)                                                                      
  • poikkeuslupa (ELY-keskus, kunta)

Ennen kuin ELY-keskus voi tehdä tukipäätöksen, tulee rakentamisen lupamenettely olla hoidettuna.

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. Viranomaislupia ovat esimerkiksi rakennuslupa, purkamislupa, toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely. Joillekin rakennuspaikoille ja joihinkin toimenpiteisiin saatetaan tarvita lupa poikkeamiseen (poikkeuslupa). Ympäristölupa tarvitaan kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joilla on vaikutusta ympäristön tilaan, kuten eläinsuojat, lannan varastointi, maaston muokkaukset. Ympäristöluvan myöntääAVI (Aluehallintovirasto) tai pienempiin toimenpiteisiin kunta.

Kunnan rakennusvalvonta antaa tiedon ja pyydettäessä lausunnon tarvittavista luvista tai siitä, että lupaa ei tarvita ensinkään. Luvat tai lausunto tulee toimittaa tuen myöntäjälle eli paikalliselle ELY-keskukselle (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle).

Rakennus 

MRL:n mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettua kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, johon on oltava viranomaisen lupa. Lupa tarvitaan myös sellaisiin korjaus ja muutostöihin tai huonetilan käyttötarkoituksen muuttamiseen, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen neuvoo ja valvoo kohdetta MRL:n mukaisesti, ELY-viranomainen tukisäädöksien edellyttämällä tavalla.

Asiakirjojen tarpeellisuus

Tuen myöntäjä tarvitsee asiakirjat, vaikka kunta ei niitä edellyttäisikään, koska

  • tuen myöntäjä (ELY-keskus, toimintaryhmä) arvioi hanketta, että se täyttää tuetulle rakentamiselle asetetut vaatimukset ja erityisehdot
  • tuen maksaja (ELY-keskus) varmistaa, että toteutus on myöntöpäätöksen mukainen ja että syntyneet kustannukset kohdentuvat tukea saavaan rakentamiseen  (piirustukset/kustannusarvio/kuitit)

Erikoissuunnitelmia (LVI, sähkö, rakennesuunnitelmat jne.) saattavat vaatia sekä lupa- että tukiviranomaiset riippuen rakennuskohteen laadusta. Luvan ja tuen saaja on vastuussa, että rakentaminen toteutetaan viranomaispäätösten mukaan.