Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti on osa uuden ohjelmakauden tukijärjestelmän toimeenpanoa. Suomessa on säilytetty aiemman tilatukijärjestelmän tukioikeudet. Neuvoston ja parlamentin asetus 1307/2013 edellyttää, että jos jäsenvaltio säilyttää vanhat tukioikeudet, kunkin tilan tukikelpoisista hehtaareista ja tukioikeuksista pitää tehdä vertailu. Jos vertailu osoittaa, että tukioikeuksia on enemmän kuin tukikelpoisia hehtaareita, ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään.

Milloin tukioikeudet mitätöityvät?

Vertailu tehdään 15.6.2015 tietojen perusteella. Asetusten mukaan ylimääräiset tukioikeudet ovat lakanneet olemasta eli ne on mitätöity jo 16.6.2015. Käytännössä ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti tapahtuu maaliskuun 2016 aikana.

Toteutuksesta on ollut ennakkotietoa viljelijätukien hakuoppaassa keväällä 2015.

Miten päätös tehdään?

Kansallisen lain mukaan ELY-keskus ja Ahvenanmaalla valtionvirasto tekee päätöksen ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä. Päätös sisältää oikaisuvaatimusosoituksen.

Päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä tehdään rekisteritietojen perusteella. Perustietoihin on kohdistunut useita eri tarkistuksia, joten kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Keitä asia koskee?

Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti koskee aktiiviviljelijöitä ja maanomistajia. Mitätöinti kohdistuu yli puoleen aktiiviviljelijöistä eli noin 27 000 maatilalle. Aktiiviviljelyä harjoittamattomien maanomistajien osuudesta ei ole tarkkaa ennakkoarviota. Suurin osa kaikista tapauksista on alle yhden hehtaarin mitätöintejä.

Tukioikeuksien mitätöinti kohdistetaan tukioikeuksiin, joiden arvo on alhaisin (€/ha). Tukioikeuksilla, joilla on alhainen arvo, voi olla useita omistajia. Jos tilalla on sekä omistuksessaan että vuokrattuna tukioikeuksia, joiden arvo on alhainen, tukioikeuksia mitätöidään suhteellisesti kultakin omistajaryhmältä. Tämä aiheuttaa sen, että samalla päätöksellä mitätöidään tukioikeuksia tilan omistajalta ja esimerkiksi kolmelta hänen vuokranantajaltaan. 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Erikoissuunnittelija Kati Törmä

0295 31 2432

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi