Miljöersättning 2014–2020

Miljöersättningen - större genomslagskraft för jordbrukets miljöåtgärder​

Villkor för miljöavtal

  Uppfödning av lantraser 2016​

​Broschyrer om miljöavtal 2014–2020

Avtal om upprätthållande av ursprungsväxter

Lantraser – en del av vårt levande kulturarv (uppfödning av lantraser)

Våtmarken fångar upp näringsämnen (skötsel av våtmarker)

Ställ upp för våra bevingade vänner (skötsel av åkrar för tranor, gäss och svanar)

 Ett välskött jordbrukslandskap är en fröjd för ögat (skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten))

Icke-produktiva investeringar är en start för landskapsvård

Geenivaratukien_esittely__alkuperäisrotujen_per_säil__SVE.pdfBevarande av lantrasers genom, en ny ersättningsform

Geenivaratukien_esittely_alkup_kasvien_varmuuskok__SVE.pdfAvtal om klonarkiv för ursprungsväxter, en ny ersättningsform

Ekoproduktion 2014–2020

Hållbart jordbruk med ekologiska metoder

Miljöstödets bas- och tilläggsåtgärdsguider

Näringsbalans en tilläggsåtgärd inom miljöstödet för uppföljning av näringsmängderna i gödsling och skörd
Kartläggning av naturens mångfald på gården

Miljöstödets specialstödsbroschyren 2012

Anläggning av mångfunktionell våtmark – Stöd för icke-produktiva investeringar
Anläggning och skötsel av skyddszoner
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen
Ekologisk husdjursproduktion
Ekologisk produktion
Främjande av naturens och landskapets mångfald
Inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper – Stöd för icke-produktiva investeringar
Långvarig vallodling på torvåkrar
Metoder för hantering av avrinningsvatten
Placering av flytgödsel i åker
Skötsel av mångfunktionell våtmark
Skötsel av vårdbiotoper
Uppfödning av lantraser
Åkerodling på grundvattenområden
Metoder för hantering av avrinningsvatten

Miljöstödets specialstödsguider

Akerodling på grundvattenomraden 2007
Anläggning och skötsel av mångfunktionell våtmark 2009  
Anläggning och skötsel av skyddszoner 2007  
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen, Långvarig vallodling på torvåkrar  
Ekologisk husdjursproduktion  
Ekoproduktion  
Naturens och landskapets mångfald Vårdbiotoper 2007  
Naturens och landskapets mångfald; Vårdbiotoper; Stöd för icke-produktiva investeringar 2009
Odling av ursprungsväxter 2007  
Placering av flytgödsel i åker  
Skötsel av mångfunktionell våtmark 2007  
Uppfödning av lantraser