Arealbaserade stöd

101A Gårdbruksblankett​

101B Stödansökan 2018

102A Stödansökans basskiftesblankett

102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett

101D Delaktiga i gårdsbruksenheten

102Csv.pdf102C Ändringsblankett för basskiften

103B Överföring av stödrättigheter

145 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller en del av den

156 Anmälan om överföring av hela gårdens besittning

160 Överföringsansökan för förbindelse/avtal

214 Ansökan om avtal om upprötthållande av ursprungssorter

215 Ekoförbindelse

253 Avtal om skötsel av jordbruknaturens biologiska mångfald och landskapet

262 Avtal om skötsel av vårmark

289 Ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserve

410 Utredning om användningen av getmjölk 2017

442 Anmälan om registrering av landskapselement

456 Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd

457 Blankett för ändring av gårdens behörighet till e‐tjänster​

463 Anmälan om jordbruksskiften för miljöförbindelsens åtgärd hantering av avrinningsvatten

465 Anmälan för miljöersättning, inlämnas på hösten​​​

465L Anmälan om överlåtelse av gödsel

466 Miljöförbindelsens femåriga växtföljdsplan

471 Ansökan om byte av ersättningsberättigande mellan skiften

474 Anmälan om att förbindelse/ avtal upphör

477 Anmälan om ouppfyllda villkor för miljöersättning och ekoersättning vid åberopande av force majeure

479 Ändringar i miljöförbindelsens åtgärder

480 Miljöförbindelsens självbedömningsblankett för kvalitetstest av åkerjord


Djurbaserade stöd

101A Gårdbruksblankett

101B Stödansökan 2018

101D Delaktiga i gårdsbruksenheten

139 Ansökan om nationella husdjursstöd år 2018

156 Anmälan om överföring av hela gårdens besittning

179 Anmälan om djurantal (ersättning för djurens välbefinnande)

184 Anmälan om deltagande/anmälan om att deltagandet återtas i fråga om EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd 

204 Ansökan om stöd för biodling 

215 Ekoförbindelse 

218M Ansökan om utbetalning för avtal om uppfödning av lantraser 2018

218L Härstamningsuppgifter för getter av finsk ras

410 Utredning om användningen av getmjölk

462 Anmälan om deltagande vid besittningsöverföring av en hel gård

468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret

472 Förbindelse och ansökan om ersättning för djurens välbefinnande

473 Ansökan om överföring av förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 


Mjölkstöd

282 Anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk 

286 Ansökan om transportbidrag för mjölk 

230 Anmälan om direktförsäljning av mjölk 

421 Förbindelse som lämnare av produktionsuppgifter om mjölk


Trädgårdsstöd

109 Ansökan om växthusstöd

228 Ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter

237 Ansökan om lagringsstöd för skogsbär och skogsvamp ​


Andra stöds

178 Transportstöd för sockerbeta 2017


Icke-produktiva investeringar

197 Ansökan om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar

197L Timjournal för icke-produktive investering

Investeringsstöd för gårdar, startbidrag för unga jordbrukare

Uppgifterna på blanketten lagras i datalagret för landsbygdsutveckling. Registeruppgifter används bl.a. för behandling av ansökningar om stöd och utbetalning samt för tillsyn över och uppföljning av stöd. Uppgifter överlåts till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Uppgifter i datalagret får lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på webben på adressen www.mavi.fi / Om oss / Informationstjänster / Dataskydd.

Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

3314 Ansökan om strukturstöd för jordbruk

3430 Affärsplan

Anvisningar om uppgörandet av en affärsplan

2332 Ansökan om utbetalning av investeringsstöd för jordbruk och om tillstånd att lyfta lån

500 / 550 Skuldförteckning

3311 Räntestödslånets kreditutfästelse

3337 Ansökan om statsborgen

2331 En förteckning enligt verifikat med en sammanställning av de stödberättigande kostnader som ligger till grund för betalningar av nationellt investeringsbidrag eller tillståndet att lyfta lån​

2322L Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser

506 Timjournal

515 Protokoll fört på dräneringsplatsen vid dräneringsarbete

509 Protokoll över utfört dräneringsarbete

502 Ansökan om överföring av lån / statsfordran

3319 Ansökan om startstöd för unga odlare

3430 Affärsplan

Anvisningar om uppgörandet av en affärsplan 

2330 Ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån 

500 / 550 Skuldförteckning 

3311 Räntestödslånets kreditutfästelse 

​​​501 Ansökan om förlängning av tiden för genomförande av åtgärden / för utförande av arbete

307 Ansökan om betalningslättnad för statliga lån och räntestödslån


Understöd för uppsättande av skyddsstängsel runt utehägn för svin

710M Ansökan om utbetalning av understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest


Senast uppdaterad 27.9.2018
​​​