Arealbaserade stöd

101A Gårdbruksblankett​

101D Delaktiga i gårdsbruksenheten

103B Överföring av stödrättigheter

145 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller en del av den

156 Anmälan om överföring av hela gårdens besittning

160 Överföringsansökan för förbindelse/avtal

214 Ansökan om avtal om upprötthållande av ursprungssorter

215 Ekoförbindelse

253 Avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet

262 Ansökan om avtal om skötsel av våtmark

273 Odlingskontrakt för stärkelsepotatis

289 Ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven

442 Anmälan om registrering av landskapselement

456 Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd

457 Blankett för ändring av gårdens behörighet till e‐tjänster​

463 Anmälan om jordbruksskiften för miljöförbindelsens åtgärd hantering av avrinningsvatten

Anmälan för miljöersättning, inlämnas på hösten​

465L Anmälan om överlåtelse av gödsel

 466 Miljöförbindelsens femåriga växtföljdsplan

471 Ansökan om byte av ersättningsberättigande mellan skiften

474 Anmälan om att förbindelse/ avtal upphör

479 Ändringar i miljöförbindelsens åtgärder

480 Miljöförbindelsens självbedömningsblankett för kvalitetstest av åkerjord

521 Avtal om åker för tranor, gäss och svanar

Djurbaserade stöd

101A Gårdbruksblankett

101D Delaktiga i gårdsbruksenheten

139 Ansökan om förskott på nationella husdjursstöd

156 Anmälan om överföring av hela gårdens besittning 

184 Anmälan om deltagande/anmälan om att deltagandet återtas i fråga om EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd 

204 Ansökan om stöd för biodling 

215 Ekoförbindelse 

218E Ansökan om ökning av djurantalet i ett avtal om uppfödning av lantraser 

218L Härstamningsuppgifter för getter av finsk ras

410 Utredning om användningen av getmjölk

462 Anmälan om deltagande vid besittningsöverföring av en hel gård

468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret​

472 Förbindelse och ansökan om ersättning för djurens välbefinnande 

473 Ansökan om överföring av förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 

Mjölkstöd

282 Anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk 

286 Ansökan om transportbidrag för mjölk 

230 Anmälan om direktförsäljning av mjölk 

421 Förbindelse som lämnare av produktionsuppgifter om mjölk

Trädgårdsstöd

109 Ansökan om växthusstöd

228 Ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter

237 Ansökan om lagringsstöd för skogsbär och skogsvamp ​

Icke-produktiva investeringar

195 Ersättning för icke-produktiva investeringar: Anläggning av våtmark
196 Ersättning för icke-produktiva investeringar: Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten

197 Ansökan om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar

197L Timjournal för icke-produktive investering

Investeringsstöd för gårdar, startbidrag för unga jordbrukare

Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

3314 Ansökan om strukturstöd för jordbruk

3319 Ansökan om startstöd för unga odlare

Understöd för uppsättande av skyddsstängsel runt utehägn för svin

​​