Skada på odling, djur, lösöre och ren orsakad av stort rovdjur ska utan dröjsmål anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten, om avsikten är att söka ersättning för skadan. Ersättning för skada på odling, djur och lösöre (blankett 131) och skada på ren (blankett 149 eller JSM:s tillämpning Pesä) söks hos hemkommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes. Om ingen terrängundersökning ordnas i fråga om skada på ren, räknas tidsfristen om en månad från det datum då skadeanmälan gjordes.

Skada på odling eller husdjur som orsakats av hjortdjur ska utan dröjsmål anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten, om avsikten är att söka ersättning för skadan. Ersättning söks med blankett 148 hos landsbygdsnäringsmyndigheten i sökandens hemkommun inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes.


Anmälan om skogsskada som orsakats av hjortdjur ska utan dröjsmål lämnas in till Finlands skogscentral, om avsikten är att söka ersättning för skadan. Ersättning söks med blankett 148B hos Finlands skogscentral.