Anmärkningar som hindrar insändandet 

 • Du har inte ansökt om ett enda stöd.  

 • Du kan inte skicka ansökan, för unga odlares del fattas obligatoriska uppgifter (begynnelseår och minst en personbeteckning)

 • Som stödsökande har antecknats en delaktig för vilken det inte har registrerats kontonummer. Du kan lägga till kontonummern via Gårdens delaktiga.

 • Det som arrenderat anmälda basskiftet saknar uppgift om arrendegivarens namn.

 • Basskiftet har inte ett enda jordbruksskifte.

 • På basskiftet finns det inte fästa jordbruksskiften.

 • Jordbruksskiftenas areal överstiger basskiftets areal.

 • Basskiftets och jordbruksskiftets geometri överenstämmer inte. Rita jordbruksskiften pånytt.

 • Den valda växten på basskiftet är motstridig jämfört med skiftets övriga uppgifter.

 • Motstridighet mellan vald växt och anmälan om flyghavre. Kontrollera växten eller avlägsna beställningen av flyghavrekontroll

 • Basskiftesändringarna har inte skickats för behandling. Skicka först basskiftesändringarna till behandling innan det är möjligt att skicka huvudstödansökan till behandling.

 • Motstridighet mellan basskiftets markanvändingsslag och vald växt.

 • Jorbruksskiftet har föregående år permanent vall areal åtminstone 0.05 ha. Grönträda som anmälts som ekologisk areal är inte tillåten på området, som föregående år har haft permanent vall.

 • Till åtgärden för hantering av avrinningsvatten anmäld areal överstiger basskiftets areal. Återgå till Stöd som ansöks - mellanbladet och korrigera på Hantering av avrinningsvattten - panelen med Bearbeta - knappen behandlingsmetodens areal till basskiftets areal. 

 • För skiftet har anmälts åtgärden hantering av avrinningsvatten, men till åtgärden har inte anmälts areal. Återgå till Stöd som ansöks - mellanbladet och korrigera på Hantering av avrinningsvattten - panelen med Bearbeta - knappen den rätta behandlingsmetodens areal till basskiftet. 

 • För permanent Natura - vall kan anmälas endast växter som ger upphov till eller upprätthållande växter.

 • Stöd ansöks för hela basskiftet, även om basskiftets har anmälts vara i gemensamt bruk.

Anmärkningar som tillåter insändandet  

Almänna

 • Du har inte ansökt om Grundstöd och förgröningsstöd.

 • Du har inte ansökt om Kompensationsersättning.

 • Du har inte ansökt om utbetalning av Miljöersättning, fastän du har ikraftvarande förbindelse eller avtal (nytt).

 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, fastän du har en ikraftvarande förbindelse.

 • Du har inte ansökt om Bidrag för jordbruksgrödor, fastän du har växter som är berättigade till stöd.

 • Du har endast ansökt det ena stödet för unga odlare.

 • Ålands huvudstödansökan har inte grundats. Kom ihåg att också ansöka om stöd som utbetalas av Ålands landskapsregering.

 • Aktiv odlare: Kontakta kommunen för att utreda om stöd kan beviljas.

 • Arealen för jordbruksskiftena, som har lagts till på basskiftet, överstiger basskiftes areal. Kontrollera arealen för jordbruksskiftena.  Kontrollera om det är frågan om ett skifte i gemensamt bruk, för vilket det redan har anmälts jordbruksskiften, ett basskifte, som inte ska vara i din besittning stödåret 2018. Ta i så fall basskiftet ur din gårds besittning.

 • Jorbruksskiftet har föregående år permanent vall areal åtminstone 0.05 ha. Din valda vallväxt är inte tillåten på området, som föregående år har haft permanent vall.

 • På permanent gräsmark kan du inte anmäla miljöersättningens växter: Gröngödslingsvall, Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år), Flerårig miljövall, Skyddszonsvall ( förbindelse fr.o.m. 2015).

 • Gården har en ekoförbindelse, men du har anmält jordbruksskiften i konventionell odling. Kontrollera skedet för ekologisk produktion på skiftena.

 • För skifte i gemensamt bruk saknas tilläggsuppgiften om vem eller vilka andra odlare odlar skifte som är i gemensamt bruk.

 • Arealen för på basskiftet anmälda jordbruksskiften understiger basskiftets areal.

 • Tillfälligt icke odlad areal eller permanent icke odlad areal har anmälts detta år samt föregående år. Detta kan innebära att stödrätterna överförs till den nationella reserven. Permanent icke odlad areal tas bort ur jordbruksanvändningen.

Miljöersättning​

 • På jordbruksskiftet har du valt åtgärden Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter, men åtgärden har inte valts i förbindelsen.

 • Till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter har det inte valts ett enda jordbruksskifte.

 • På jordbruksskiftet har du valt åtgärden Användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis, men åtgärden har inte valts i förbindelsen.

 • Till åtgärden användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis har det inte valts ett enda jordbruksskifte.

 • I skiftesuppgifterna har du anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar, men gården har inte förbundit sig till åtgärden Åkernaturens mångfald inom miljöersättningen.

 • I skiftesuppgifterna har du anmält skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015), flerårig miljövall eller naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år), men gården har inte förbundit sig till åtgärden Miljövårdsvallar inom miljöersättningen.

 • Du håller på att anmäla för förbindelsearealen permanent icke odlad areal. Permanent icke odlad areal raderas från förbindelsen och detta kan föranleda återkrav för förbindelseperiodens tid. Du kan ta bort skiftet ur jordbruksanvändning med blankett 102C eller genom att anmäla motsvarande uppgifter i basskiftets tilläggsuppgifter.

 • Personen som ansöker om utbetalning skiljer sig från personen för vilken förbindelsen/avtalet har gjorts. Gör överföring av avtal eller förbindelse med blankett 160.

 • I skiftesuppifterna har det anmälts fel växtkod för avtalsskiftet. Kontrollera de rätta växtkoderna från Ansökningsguiden, kapitlet Mijöavtal.

 • Kom ihåg att grunda med landskapsväxter insådd mångfaldsåker årligen!

 • Kom ihåg att grunda med viltväxter insådd mångfaldsåker årligen!

Stödrättigherter

 • Kontrollera skillnadkolummen, där du ser om du har för många (+) eller för få (-) stödrättigheter i förhållande till jordbruksmarkens areal och anmäl vid behov om överföringen av stödrättigheter före 15.6. Jordbruksskiften som inte är stöddugliga i grundstödet ökar på skillnaden (+), eftersom det inte betalas stöd för dessa jordbruksskiften och de aktiverar inte stödrättigheter. Du kan kontrollera växtkodens stödduglighet från adressen www.mavi.fi/Stödberättigande

 • Hela stödrättigheten (max. 1,00 ha) aktiveras, om den används minst 0,01 ha. Om för gården, kontrolleras områdesvis, lämnar stödrättighetsarealen icke aktiverad två (2) år efter varandra, överförs motsvarande mängd stödrättigheter till den nationella reserven utan ersättning.

Förgröningen: mångsidigare odling

 • Gårdens åkerareal är under 10 ha.

 • Av gårdens åkerareal är över 75 % hö- eller vallväxter, baljväxter och/eller träda. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor.

 • Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % permanent gräsmark och vallväxter. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor.

 • Minst två olika odlingsväxter.

 • Minst tre olika odlingsväxter.

 • Huvudväxtens andel är över 75 % av åkerarealen. Förgröningsstödet skärs ned.

 • Huvudväxtens andel är över 75 % och den ihopräknade andelen av de två viktigaste odlingsväxterna är över 95 % av åkerarealen. Förgröningsstödet skärs ned.

 • Kravet på mångsidig odling uppfylls inte. Förgröningsstödet skärs ner.

 Förgröningen, ekologisk areal

 • Gårdens åkerareal är högst 15 ha.

 • Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % vall och vallväxter. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på ekologisk areal.

 • Som ekologisk areal har anmälts minst 5 % av gårdens åkerareal.Du observerar väl att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på träda på ekologisk fokusareal och på kvävefixerande grödor på ekologisk fokusareal.

 • Det finns för lite ekologisk areal. Förgröningsstödet skärs ner. Du observerar väl att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på träda på ekologisk fokusareal och på kvävefixerande grödor på ekologisk fokusareal.

 • Arealen för grönträda (vall och äng) som har anmälts som ekologisk areal är högst 10 % av gårdens åkerareal. Om arealen är över 10 %, kan den överskridande arealen inte godkännas som ekologisk areal.

 • Arealen för grönträda (vall och äng) som har anmälts som ekologisk areal är högst 15 % av gårdens åkerareal. Om arealen är över 15 %, kan den överskridande arealen inte godkännas som ekologisk areal.

Förgröning: Permanent gräsmark

 • Gården har permanent gräsmark.

 • Gården har på Natura-område belägen känslig permanent gräsmark.

Kontroller av fleråriga åtgärder

 • ​Skyddszonsvall:I princip skall du anmäla areal som skyddszonsvall, som föregående år anmälts och godkänts som skyddszonsvall. I fall där besittningen överförts behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens förbindelse om skyddszson. Ny skyddszonsvall kan du anmäla endast i de fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år specialstödsavtal som avslutats " Anläggande och skötsel av skyddszon" eller " Främjande av naturens och landskapets biologiska mångfald" och skiftet uppfyller villkoren för skyddszonsvall. Skyddszonsvallen skall finnas på samma arealen som föregående år. Småa ändringar i arealen är möjliga t.ex på grund av en noggrannare mätning

 • Naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar: Gården har naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar, till vilka det hör krav att bevara grödan två år. Det är möjligt att detta krav inte uppfylls för de understrukna skiftena. Kontrollera uppgifterna från tabellen. Om du anmäler på samma område mångfaldsåker (äng 1 och 2 år) längre än två år, skall den anläggas pånytt efter andra året. Kontrollera detta villkor för de basskiftens del, som finns i tabellen för mångfaldsåker (äng 1. och 2. år) för tre år efter varandra.

 • Flerårig miljövall: Du skall anmäla som mångårig miljövall areal, samma som du föregående år har anmält och godkänts som mångårig miljövall. I besittningsöverföringsfall behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens ingångna förbindelse. Ny mångårig miljövallsareal kan du bara anmäla i det fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år ett specialstödsavtal som avslutas "Mångårig vallodling på torvåker" och skiftet uppfyller villkoren för mångårig miljövall. Mångårig miljövall skall finnas på samma arealer som föregående år. Småa ändringar i arealerna är möjliga t.ex på basen av noggrannare mätningar.

 • Gröngödslingsvall: Samma areal kan vara gröngödslingsvall maksimalt tre år efter varandra. I tabellen visas de basskiften på vilka det har anmälts gröngödslingsvall fyra år efter varandra. Kontrollen beaktar inte hur jordbruksskiftena är belägna på basskiftet. Försäkra dig om att arealen du anmäler som gröngödslingsvall inte har varit gröngödslingsvall de tre tidigare åren.

 • Saneringsgrödorna : Du kan anmäla areal för saneringsgröda på samma areal högst två år efter varandra. Till tabellen finns förteckning på basskiften, på vilka du har anmält saneringsgrödor tre år efter varandra. Kontrollera, så att inte saneringsgrödans odling finns på samma del av basskiftet tre år efter varandra. 

Exempel på anmärkningar som syns i den preliminära uppskattningen av stödet

 • ​Antalet stödrättigheter begränsar stödet som betalas. Kom ihåg att vid behov anmäla överföring av stödrättigheter.

 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd.

 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på ekologisk areal förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd. Förhindret gäller inte areal som befriats på basen av ekologisk produktion.

 • Den sammanlagda arealen för träda och naturvårdsåker med vall överskrider 25 % av åkerarealen. Arealen för vilken det betalas ersättning begränsas.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för skyddszoner.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för fleråriga miljövallar.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för naturvårdsåker med vall.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för åkernaturens mångfald för gröngödslingsvallar.

 • Ersättning för fånggröda betalas inte för ett jordbruksskifte som har anmälts som ekologisk fokusareal.

 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 5 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 15 % av förbindelsearealen. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.

 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelsearealen på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.

 • Fånggrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för fånggrödor.

 • Saneringsgrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för saneringsgrödor.

År 2018 kontrollerar Vipurådgivaren inte bland annat följande: 

 • Vipurådgivaren kontrollerar inte djurhållning eller djurtäthet i fråga om kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning eller ersättning för ekologisk produktion. I Viputjänstens gårdsavsnitt finns de antal djurenheter enligt djurslag 2018 som ska användas för beräkning av djurtätheten.

 • Stödet har inte sökts fastän skiftesuppgifterna innehåller grödor som berättigar till det, bortsett från de ovan nämnda stöden.

 • Kraven på minimiarealer för stöden.

 • Förgröning: krav på bevarande av permanenta gräsmarker.

 • Riktigheten av koderna för special- och miljöavtal.

 • Anmälningar om deltagande i djurstöd. Till exempel visar nötdjursregistret att en gård har djur, men ingen giltig anmälan om deltagande i bidraget för nötkreatur.

 • Anmälan av skiften till ekologisk produktion.
  Ett skifte som är anmält till ekologisk produktion har befriats från förgröningsstödets krav på basis av ekologisk produktion. För att få befrielse måste skiftet ingå i ekokontrollen.


 

Senast uppdaterad 17.4.2018