Anmärkningar som hindrar insändandet 

 • Du har inte ansökt om ett enda stöd.  

 • Det finns inte ett enda jordbruksskifte på basskiftet.  

 • ​På basskiftet finns jordbruksskiften som inte är inplacerade på kartan. 

 • Jordbruksskiftenas areal överstiger basskiftets areal. 

 • Du kan inte skicka ansökan, för unga odlares del fattas obligatoriska uppgifter (begynnelseår och minst en personbeteckning)

 • Stödsökandens kontonummer fattas.   Uppgiften om kontonummer kan du ändra på Viputjänstens ingångssida under Gård > Delaktiga > Bearbeta. 

 • A​rrendegivarens namn saknas för ett basskifte som markerats som arrenderat. 

 • När det gäller permanent gräsmark kan du inte anmäla grönträda (vall och äng) som areal med ekologiskt fokus.  

 • För permanent Natura - vall kan anmälas endast växter som ger upphov till eller upprätthållande växter.

 • När det gäller permanent gräsmark kan du inom ramen för miljöersättningen inte anmäla sådana växtkoder som fryser samlandet av vallår.  

 • Till åtgärden för hantering av avrinningsvatten anmäld areal överstiger basskiftets areal.

 • För skiftet har anmälts åtgärden hantering av avrinningsvatten, men till åtgärden har inte anmälts areal

 • Du ansöker om stöd för ett helt basskifte fastän skiftet har anmälts vara i gemensam användning.  

Anmärkningar som tillåter insändandet  

Almänna

 • Du har inte ansökt om grund- och förgröningsstöd.  

 • Du har inte ansökt om kompensationsersättning.  

 • Du har inte ansökt om utbetalning av miljöersättning.   

 • Du har inte ansökt om utbetalning av ekoersättning.  

 • Du har inte ansökt om Bidrag för jordbruksgrödor, fastän du har växter som är berättigade till stöd.

 • Du har ansökt om bara det ena stödet till unga jordbrukare. Kontrollera om du också har rätt till det andra. 

 • ​En samlad stödansökan för Åland har inte grundats.  

 • Summan av jordbruksskiftenas arealer på basskiftet är större än den digitaliserade arealen. Också jordbruksskiften som andra gårdar har anmälts beaktas vid kontrollen.  (Kontrollen gäller situationer där två eller flera gårdar har anmält ett och samma basskifte i den egna ansökan och lagt till ett jordbruksskifte på basskiftet. Om arealen för de jordbruksskiften som lagts till på t.ex. ett skifte som är i gemensam användning är större än den digitaliserade arealen, visas en anmärkning i Vipukontrollen. Se efter att du har anmält rätt jordbruksskiftesareal och att du ska besitta basskiftet stödåret 2017. Om du inte ska besitta skiftet, ta det då ur gårdens besittning.  Efter att du har korrigerat arealen eller tagit basskiftet ur gårdens besittning syns anmärkningen inte längre i Vipurådgivaren) 

 • Det finns en motsättning mellan basskiftets markanvändningsslag och växtkod. Det finns en motsättning mellan skiftets växtkod och din flyghavreanmälan. Kontrollera växten eller ta bort begäran om kontroll av att det inte finns flyghavre. 

 • Du har inte skickat in basskiftesändringar för behandling. Skicka in basskiftesändringarna för behandling eller ta bort de ändringar du gjort innan du skickar in den samlade stödansökan. 

 • Du har i skiftesuppgifterna anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar, men din gård har inte förbundit sig till miljöersättningsåtgärden åkernaturens mångfald. ​

 • För ett skifte i gemensam användning saknas en uppgift om vilken eller vilka andra jordbrukare som odlar skiftet i gemensam användning. 

 • Tillfälligt icke odlad areal eller permanent icke odlad areal har anmälts detta år samt föregående år. Detta kan innebära att stödrätterna överförs till den nationella reserven. Permanent icke odlad areal tas bort ur jordbruksanvändningen.

Miljöersättning​

 • Den som ansöker om utbetalning är en annan än den som har ingått förbindelse eller avtal.  

 • Du har inte valt ett enda jordbruksskifte till miljöersättningsåtgärden användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis. 

 • Du har inte valt ett enda jordbruksskifte till miljöersättningsåtgärden alternativt växtskydd för trädgårdsväxter. 

 • Du har anmält miljöersättningsåtgärden användning av organisk marktäckning för ett jordbruksskifte, men inte valt åtgärden till förbindelsen. 

 • Du har anmält åtgärden alternativt växtskydd för trädgårdsväxter för ett jordbruksskifte, men inte valt åtgärden till förbindelsen. 

 • Du har i skiftesuppgifterna anmält växten skyddszonvall (avtal före år 2015). Den här växten får användas bara på skiften som omfattas av ett avtal om specialstöd för anläggning och skötsel av skyddszon som ingåtts före år 2011. Om skiftet har ett sådant avtal kan du bortse från den här anmärkningen. Om avtalet har löpt ut ska du ändra växten till skyddszon (förbindelse från och ned 2015). 

 • Du har i skiftesuppgifterna anmält skyddszoner (förbindelse fr.o.m. 2015), flerårig miljövall eller naturvårdsåker (vallväxt, minst 2 år), men din gård har inte förbundit sig till miljöersättningsåtgärden miljövårdsvallar. 

 • Du har i skiftesuppgifterna anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar, men din gård har inte förbundit sig till miljöersättningsåtgärden åkernaturens mångfald.  

 • I dina skiftesuppgifter har fel växtkod anmälts för ett avtalsskifte.  

 • Kom ihåg att grunda med landskapsväxter insådd mångfaldsåker årligen! 

 • Kom ihåg att grunda med viltväxter insådd mångfaldsåker årligen!

 • Du håller på att anmäla för förbindelsearealen permanent icke odlad areal. Permanent icke odlad areal raderas från förbindelsen och detta kan föranleda återkrav för förbindelseperiodens tid

 • Du har anmält saneringsgrödor. Kontrollera, att du har anmält minst 1 ha potatis-, sockerbetor- eller utomhus trädgårdsväxter under växtföljden (= under något av åren 2014-2017. 

Förgröningen: mångsidigare odling

 • Gården har befriats från förgröningsstödets diversifiering, eftersom åkerarealen är under 10 ha. 

 • Av gårdens åkerareal är över 75 % hö- eller vallväxter och/eller träda och ytterom det finns högst 30 ha åkerareal. Gården har befriats från förgröningsstödets krav​. 

 •  Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % permanent gräsmark och vallväxter och ytterom det finns högst 30 ha åkermark. Gården har befriats från förgröningsstödets diversifiering. 

 • På gården skall finnas minst två olika odlingsväxter. 

 • På gården skall finnas minst tre olika odlingsväxter.  

 • Huvudsväxtens andel får vara högst 75 % av åkerarealen. 

 • Av de två viktigaste odlingsväxterna sammanräknade andel får vara högst 95 % av åkerarealen.   

 • Kravet på odlingens mångsidighet uppfylls inte. Förgröningsstödet beskärs.  

 Förgröningen, ekologisk areal

 • Gården har befriats från kravet på ekologisk areal, eftersom åkerarealen är under 15 ha.  

 • Av gårdens åkerareal är över 75 % hö- eller vallväxter, träda eller åkerväxter i odling, och ytterom det finns högst  30 ha. Gården har befriats från kravet på ekologisk areal. 

 • Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % bestående vall och vallväxter och ytterom det finns högst 30 ha åkermark. Gården har befriats från kravet på ekologisk areal​. 

 • Du har anmält ekologisk areal minst 5 % av gården åkermark.  

 • Du har anmält för liten ekologisk areal. Förgröningsstödet beskärs. 

 • Arealen för grönträda (vall och äng) som har anmälts som ekologisk areal är högst 10/15% av gårdens åkerareal. Om arealen är över 10/15%, kan den överskridande arealen inte godkännas som ekologisk areal​.

Stödrättigheter 

 • Kontrollera skillnadkolummen, där du ser om du har för många (+) eller för få (-) stödrättigheter i förhållande till jordbruksmarkens areal och anmäl vid behov om överföringen av stödrättigheter före 15.6.2017. Jordbruksskiften som inte är stöddugliga i basstödet ökar på skillnaden (+), eftersom det inte betalas stöd för dessa jordbruksskiften och de aktiverar inte stödrättigheter. Du kan kontrollera växtkodens stödduglighet från adressen www.mavi.fi/Stödberättigande (Denna kontroll räknar totalt alla icke stöddugliga jordbruksskiftens arealer eller alla under 0,05 ha jordbruksskiften och alla till grundsstödet icke stöddugliga jordbruksskiften samt jämför stödrättigheternas mängd områdesvis)

 • Hela stödrättigheten (max. 1,00 ha) aktiveras, om den används minst 0,01 ha. Om för gården, kontrolleras områdesvis, lämnar stödrättighetsarealen icke aktiverad två (2) år efter varandra, överförs motsvarande mängd stödrättigheter till den nationella reserven utan ersättning.(Om gårdens samtliga stödrättigheter har använts år 2016 visas ingen separat tabell. Om gårdens samtliga stödrättigheter inte har blivit aktiverade år 2016 kommer det fram en separat tabell  Aktiverade stödrättighetshektar 2016 och Icke aktiverade stödrättighetshektar 2016.  År 2017 måste du antingen överföra stödrättigheter från din besittning eller anmäla alla stödberättigande hektar med sådana grödor eller användningsformer för åker som aktiverar användningen av stödrättigheter, för att du inte ska mista stödrättigheter på grund av att de inte använts två år i rad.)

Kontroller av fleråriga åtgärder

 • ​Skyddszonsvall: I princip skall du anmäla areal som skyddszonsvall, som föregående år anmälts och godkänts som skyddszonsvall. I fall där besittningen överförts behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens förbindelse om skyddszson. Ny skyddszonsvall kan du anmäla endast i de fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år specialstödsavtal som avslutats " Anläggande och skötsel av skyddszon" eller " Främjande av naturens och landskapets biologiska mångfald" och skiftet uppfyller villkoren för skyddszonsvall. Skyddszonsvallen skall finnas på samma arealen som föregående år. Småa ändringar i arealen är möjliga t.ex på grund av en noggrannare mätning. 

 • Naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar: Gården har naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar, till vilka det hör krav att bevara grödan två år. Det är möjligt att detta krav inte uppfylls för de understrukna skiftena. Kontrollera uppgifterna från tabellen. Om du anmäler på samma område mångfaldsåker (äng 1 och 2 år) längre än två år, skall den anläggas pånytt efter andra året. Kontrollera detta villkor för de basskiftens del, som finns i tabellen för mångfaldsåker (äng 1. och 2. år) för tre år efter varandra

 • Flerårig miljövall: Du skall anmäla som mångårig miljövall areal, samma som du föregående år har anmält och godkänts som mångårig miljövall. I besittningsöverföringsfall behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens ingångna förbindelse. Ny mångårig miljövallsareal kan du bara anmäla i det fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år ett specialstödsavtal som avslutas "Mångårig vallodling på torvåker" och skiftet uppfyller villkoren för mångårig miljövall. Mångårig miljövall skall finnas på samma arealer som föregående år. Småa ändringar i arealerna är möjliga t.ex på basen av noggrannare mätningar. 

 • Gröngödslingsvall: Samma areal kan vara gröngödslingsvall maksimalt tre år efter varandra. I tabellen visas de basskiften på vilka det har anmälts gröngödslingsvall fyra år efter varandra. Kontrollen beaktar inte hur jordbruksskiftena är belägna på basskiftet. Försäkra dig om att arealen du anmäler som gröngödslingsvall inte har varit gröngödslingsvall de tre tidigare åren.

 • Saneringsgrödorna : Du kan anmäla areal för saneringsgröda på samma areal högst två år efter varandra. Till tabellen finns förteckning på basskiften, på vilka du har anmält saneringsgrödor tre år efter varandra. Kontrollera, så att inte saneringsgrödans odling finns på samma del av basskiftet tre år efter varandra. 

År 2017 kontrollerar Vipurådgivaren inte bland annat följande: 

 • Vipurådgivaren kontrollerar inte djurhållningen och djurtätheten i samband med kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stödet för svin- och fjäderfähushållning och ersättningen för ekologisk produktion (I Viputjänstens gårdsbruksavsnitt finns de antal djurenheter enligt djurslag som ska användas för att räkna ut djurtätheten 2017).

 • ​Stöd har inte sökts, trots att växter som berättigar till stöd har anmälts i skiftesuppgifterna. Undantag: de ovannämnda stöden.  

 • Ett stöd har inte sökts fastän det i skiftesuppgifterna finns grödor som berättigar till stödet.  

 • Trädesbegränsningarna. Läs närmare instruktioner i Stöden i den samlade ansökan guide.  

 • Minimiarealkraven för stöden.

 • Förgröning: krav på att bevara bestående vall.

 • Att koderna för special- och miljöavtal stämmer.

 • De procentuella gränserna för betalning för miljöersättningsåtgärder.  

 • Anmälningarna om deltagande i djurbaserade stöd. Till exempel om gården har djur enligt nötdjursregistret, men ingen giltig anmälan om deltagande i bidrag för nötkreatur. 

 • Anmälan om skiften till ekologisk produktion, fastän gården inte har ekologisk förbindelse. Om skiften är anmäld i Viputjänsten kan väljas befrielse från kravet för förgröningsstödet enligt ekologisk produktion. Befrielsen kan dock inte fås utan en giltig ekologisk förbindelse.  

Exempel på anmärkningar som syns i den preliminära uppskattningen av stödet

 • Antalet stödrättigheter begränsar stödet som betalas. Kom ihåg att vid behov anmäla överföring av stödrättigheter.

 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd.

 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på ekologisk areal förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd. Förhindret gäller inte areal som befriats på basen av ekologisk produktion.

 • Den sammanlagda arealen för träda och naturvårdsåker med vall överskrider 25 % av åkerarealen. Arealen för vilken det betalas ersättning begränsas.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för skyddszoner.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för fleråriga miljövallar.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för naturvårdsåker med vall.

 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för åkernaturens mångfald för gröngödslingsvallar.

 • Ersättning för fånggröda betalas inte för ett jordbruksskifte som har anmälts som ekologisk fokusareal.

 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 5 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.

 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 15 % av förbindelsearealen. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.

 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelsearealen på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.

 • Fånggrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för fånggrödor.

 • Saneringsgrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för saneringsgrödor.

 

Senast uppdaterad 2.5.2017