Vi skapar förutsättningar för livskraftiga näringar på landsbygden. På detta sätt verkställer vi målet för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, som är att trygga produktionen av ren inhemsk mat och en hållbar användning av förnybara naturresurser. Vi verkar i nära samarbete med ministeriet och de övriga aktörerna i förvaltningsområdet.

Mavi svarar för användningen av medlen från Europeiska unionens jordbruksstöds- och landsbygdsfonder i Finland. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på cirka 1,8 miljarder euro.

Vår sakkunskap behövs för att våra kunder ska få odlarstöden, stöden för finansiering och utveckling av landsbygden och marknadsstöden vid rätt tidpunkt och på rätta grunder. Vi ger de samarbetspartners som betjänar våra kunder handledning, råd och utbildning:

  • NTM-centralerna

  • kommunernas samarbetsområden och

  • de lokala aktionsgrupperna.

Fungerande stödsystem

De stödsystem som vi administrerar uppmuntrar landsbygdsföretagare att göra sina verksamheter mångsidigare och att utveckla sina gårdsföretag. Syftet med odlarstöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten inom lantbruksproduktionen.

Landsbygdsföretagare kan få finansiering för att etablera, utveckla och utvidga verksamheter. Marknadsstöden balanserar marknaden för jordbruksprodukter och bidrar till att stabilisera prisnivån inom EU. Genom inspektioner inom skogsbruket säkerställer vi att bestämmelser som gäller skogsanvändningen och finansieringen iakttas på ett enhetligt sätt. Vi övervakar också EU:s timmerförordning.

Genom stöden är det också möjligt att påverka produkternas kvalitet, åtgärderna för att förbättra miljöns tillstånd och produktionsdjurens välmående. Utvecklingsprojekten främjar näringarna, sporrar att måna om miljön och förbättra boendetrivseln på landsbygden.