Landsbygdsverkets organisation är uppbyggd kring processerna för jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd.  

Vid Landsbygdsverket finns tre avdelningar:

 • jordbruksavdelningen,
 • avdelningen för landsbygdsutveckling och
 • marknadsavdelningen.

Varje avdelning har hand om sin egen stödprocess som omfattar ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt anknytande datasystem. Datasystemen upprätthålls och utvecklas i samarbete med Lantmäteriverket. 

Alla avdelningar stöds av de två verksamhetshelheterna

 • finansförvaltning och administration,
 • informations- och teknologitjänster samt.

Under överdirektören står dessutom den interna revisionen, enheten för kvalitetskontroll och kommunikationen. 

 • Landsbygdsverkets överdirektör Juha Tall,
  tfn 050 348 3978, 0295 31 2515
 • Ledningens assistent Päivi Pirilä, tfn 050 330 6930, 0295 31 2496
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Avdelningar 

Jordbruksavdelningen svarar för jordbrukarstöden. Avdelningen verkställer de areal- och djurbaserade jordbrukarstöden, tvärvillkoren och vissa särskilda stöd. Avdelningen stöder och meddelar anvisningar till NTM-centralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 

 • Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi, tfn 040 540 1963, 0295 31 2367
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Avdelningen för landsbygdsutveckling svarar för projekt-, företags- och strukturstöden som baserar sig på landsbygdsprogrammet samt ser till att systemet för jordbruksrådgivning verkställs. Dessutom samordnar avdelningen landsbygdsnätverkets och havs- och fiskerinätverkets verksamhet. Avdelningen stöder och meddelar anvisningar till NTM-centralerna och Leader-aktionsgrupperna. 

 • Juha Tall, tfn 050 348 3978, 0295 31 2515,
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Marknadsavdelningen har hand om verkställigheten av stödsystem som balanserar marknaderna inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Avdelningen svarar också för upphandling och distribution av livsmedel som delas ut ur EU:s fond för dem som har det sämst ställt (FEAD). Vidare har största delen av de skogsrelaterade uppgifter som Mavi ansvarar för placerats vid marknadsavdelningen. Bland de nationella uppgifter som avdelningen verkställer ingår understöden för utveckling av livsmedelskedjan och planerings- och tillsynsuppgifter som följer av viltskadelagen.  

 • Avdelningsdirektör Marja Husu, tfn 040 740 8395, 0295 31 2354
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi  

Verksamhetshelheter 

Finansförvaltningen och administrationen svarar för avtal, bedrägeribekämpning och andra uppgifter som hör ihop med Mavis verksamhet som utbetalande organ. Vidare har finansförvaltningen hand om att utveckla och upprätthålla betalningsprocessen samt godkänna och utföra stödbetalningar. Finansförvaltningen sköter också bokföringen, återkrav och uppföljande åtgärder samt rapporteringen och redovisningen till EU-kommissionen när det gäller alla de här uppgifterna. 

Finansförvaltningen och administrationen svarar också för förvaltningens förfaranden och för de interna och externa tjänster som verket behöver samt samordnar och utvecklar den enhetliga verksamheten. Uppgifterna omfattar bland annat personaladministration, säkerhets- och lokalfrågor, planering av verkets verksamhet och ekonomi, avtals-, upphandlings- och konkurrensutsättningsfrågor samt räkenskapsverkets ekonomi.  

 • Finansförvaltningsdirektör Erja Loppi, tfn 040 752 8683, 0295 31 2276 
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Informations- och teknologitjänsterna styr, samordnar och utvecklar verkets helhetsarkitektur och informationshantering (inkl. utlämnande av uppgifter) samt verkets gemensamma ICT-processer, metoder och tjänster.  

 • ICT-direktör Juha Antila, tfn 050 529 7975, 0295 31 2467  
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Intern revision och kommunikation 

Den interna revisionen svarar för intern revision av den verksamhet som Mavi ansvarar för.  

 • Revisionschef Vesa Perätalo, tfn 0295 31 2434, 040 560 1829
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi  

I kommunikationens uppgifter ingår organisationens kommunikation och samordning av den.     

 • Kommunikationschef Jari Eloranta, tfn 040 714 5810, 0295 31 2445
  E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi