Landsbygdsverkets informationspolicy 2016–2019

Information som stöder verksamheten och tjänar landsbygden

Målet för Landsbygdsverkets informationspolicy är kvalitet i verksamheten, bland annat genom öppnare information och smidigare informationshantering.

Informationspolicyn definierar de informationsstrategiska riktlinjerna för åren 2016–2019. Landsbygdsverkets vision är att år 2019 vara en organisation som arbetar digitalt i stor utsträckning och är en föregångare inom informationshantering.

 

Informationspolitiska riktlinjer

Verksamheten är öppen och informationen utnyttjas

Vi främjar öppenhet när det gäller vår verksamhet och information, och vi ser gärna att informationen utnyttjas. Vår informationstjänst arbetar enligt principer som är tydliga ur kundperspektiv. Vi samarbetar aktivt med våra partners, och inom vårt ansvarsområde styr vi behandlingen av jordbruksförvaltningens information.

Informationsstrukturerna stöder tjänsteutvecklingen

Vi fortsätter att digitalisera våra tjänster och utveckla styrningen av dem. Våra datalager förvaltas effektivt och vi svarar för den samlade informationshantering som hör ihop med våra processer.  Våra informationsstrukturer är kompatibla och stöder digitaliseringen.

Datasekretesskraven uppfylls till punkt och pricka

Datasekretess och informationssäkerhet är viktiga rättesnören i hela vår verksamhet.  Vid registrering och all behandling av uppgifter iakttar vi god informationshantering, kraven på dokumentsäkerhet och principerna i EU:s dataskyddsförordning.

Verksamheten leds med hjälp av information

Vi utnyttjar effektivt information som stöd för ledningen av vår verksamhet och beslutsfattandet.  Vi utvecklar metoder för mätning och analys av kärnverksamheten, producerar korrekt information för ledningsbehoven och satsar på en hög kompetens bland personalen när det gäller att nyttiggöra informationen.

Landsbygdsverkets informationspolicy 2016–2019.pdf  (på finska)

 

Närmare upplysningar:
Kalle Ohtonen, informationsdirektör
0295 31 2264
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

tiedonluovutus(at)mavi.fi