Begäran om uppgifter

Begär offentliga uppgifter om en enskild stödtagare direkt från den kommun där gården är belägen. Från Landsbygdsverket kan du begära omfattande datamaterial som rör landsbygdsnäringsförvaltningen.

De registeruppgifter du vill ha begär du enklast med vidstående blankett. Skicka den per e-post eller vanlig post till Mavi.

 

 Anhållan om utlämnande av uppgifter_18.docx Blanketten för utlämnande av uppgifter

Blanketten för utlämnande av uppgifter.pdfBlanketten för utlämnande av uppgifter

 

Uppgifterna skickas senast inom två veckor från begäran. Om behandlingen av ärendet kräver en större arbetsmängd än normalt, kan informationen i undantagsfall skickas senast en månad från begäran.

Handlingar och uppgifter kan utlämnas inom de gränser som fastställs i offentlighetslagen (621/1999) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Offentlighetslagen (621/1999) stadgar att myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i någon lag. Offentlighetslagen tillämpas även på elektroniska handlingar och registeruppgifter. Uppgifter i register som upprätthålls av Mavi är i enlighet med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) offentliga, med vissa undantag.

Utlämnande av uppgifter om stöd år 2017 för redaktionellt syfte

Enligt lag får Landsbygdsverket elektroniskt lämna ut offentliga uppgifter om stöd för redaktionellt syfte. Uppgifterna publiceras 21.3.2018 kl. 10. 

Beställningsblankett för media_ Uppgifter om stöd år 2017.pdfBeställningsblankett för media: Uppgifter om stöd år 2017

 Landbygdsverkets prislista 

Basskiftes-USB:n

Basskiftesregistret är lantbruksadministrationens landsomfattande register som innehåller de basskiften åt vilka det utbetalats lantbruksstöd.

Basskiftes USB:n som Mavi har publicerat innehåller data ur basskiftesregistret, dvs. basskiftenas gränser. Basskiftet är ett enhetligt område som innehas av en odlare, avgränsas av t.ex. väg, skog eller vattendrag, befinner sig i sin helhet inom en kommun och används för jordbrukssyfte. På USB:n finns följande information angående basskiftena:

  • ELY = Den NTM (Närings- trafik- och miljöcentral) som skiftet befinner sig i
  • KNRO = Kommun som skiftet befinner sig i
  • LOHKO = Basskiftets unika signum
  • PINTA_ALA = Basskiftets areal i Finska samkoordinatsystemet (KKJ3 / YKJ) i ar med 2 decimalers noggrannhet
  • YMPARYS = Basskiftets omkrets i meter 2 decimalers noggrannhet
  • TILATUNNUS = Lägenhetens lägenhetssignum

Inom ett basskifte kan det finnas odlings- eller växtskiften som har olika stödnivåer. Dessa växtskiften har inte digiterats i basskiftesregistret. Dessa växtskiften sparas i ett separat register som innehåller informationen om växt, sort, stöd mm. Informationen kan dock enkelt kopplas till basskiftesregistrets information.

Basskiftes USB:n innehåller inte information om basskiftets ägande. Både basskiften i ägo och arrenderade basskiften syns på samma sätt.

Basskiftes USB:n kan beställas på adressen tiedonluovutus(at)mavi.fi. Bifoga en utredning om användningsändamålet till din beställning. USB:n och postningen är avgiftsfria. Datan finns på USB:n som både Arc Shape och MapInfo TAB filer.

Basskiftes-USB:ns användarvillkor

Kartmaterialet kan publiceras utan att fråga Landsbygdsverket om 1) materialet publiceras i tillräckligt allmänt format (äventyrar inte integritetsskyddet; lägenhetssignum och basskiftessignum får inte visas), 2) Mavis data inte publiceras som sådan och 3) copyright anmärkningen finns synligt (©Maaseutuvirasto 2018).

Användaren ansvarar för ett personregister som möjligen uppkommer genom sammanställning av olika material.  Sammanställning av olika material är möjligt endast om användaren enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har rätt att hantera denna information (2016/679, 6 artikel och 9 artikel). Om personuppgifter hanteras mot de principer som fastställt i lagen om personuppgifter om de allmänna förutsättningarna för hantering av personuppgifter, är det frågan om brott mot integritetsskyddet. (Strafflagen 38:9 punkt 1). Dataombudsmannen övervakar den lagenliga hanteringen av personuppgifter. 

Materialet får inte överlåtas vidare. 

Kontaktuppgifter

tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (växel)

Samtalspriser