Dataskyddet utgör en central del av Landsbygdsverkets verksamhet. När uppgifter lämnas ut och behandlas tar Landsbygdsverket alltid hänsyn till de krav som dataskyddet och informationssäkerheten ställer. 

Landsbygdsverket lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till en tredje part utan ett särskilt tillstånd till utlämnande av uppgifter. Tillståndet söks hos Landsbygdsverket som noggrant utreder omständigheterna kring användningen och skyddet av uppgifterna samt datasäkerheten hos mottagaren av uppgifterna.

Till vad används dina uppgifter?

Landsbygdsverket får lämna ut uppgifter till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Dina uppgifter lämnas inte ut för marknadsföringsändamål eller rådgivning, om du inte separat har gett ditt samtycke till detta i Viputjänsten eller på blankett 101D. Du kan däremot inte förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Landsbygdsverket får lämna ut uppgifter för följande användningsändamål:

  • Skötsel av myndighetsuppgifter. Dina uppgifter får lämnas ut till tillsynsmyndigheter (bl.a. Europeiska revisionsrätten och Statens revisionsverk), för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter.

  • Historisk och vetenskaplig forskning samt sammanställning av statistik.

  • Marknadsföring. Namnuppgifter och adressuppgifter om personer får lämnas ut för direktreklam och annan direktmarknadsföring, för opinions- och marknadsundersökningar eller för annan därmed jämförbar verksamhet.

  • Annat utlämnande av uppgifter. Uppgifter om en person får till exempel användas för att kontrollera att uppgifterna i ett kundregister stämmer eller överlåtas för redaktionella syften. 

Yrkande om rättelse av registeruppgifter

Dataskyddsmeddelande 

Ansöknings- och bläddringstjänsten för jordbrukarstöd (Vipu – Jordbrukarnas webbtjänst)

Betalning av det utbetalande organets inköpsfakturor

Datalager för landsbygdsutveckling

Gårdsbruksregister

MAVI-225237-v2-Tietosuojailmoitus_SV__markkinaosasto_, päivitetty 11.9.2018.pdfMarknadssystem

Tillsynspassregistret

Uppföljande åtgärder inom skogsbruket

Överträdelseregister

Datasystembeskrivningar 

Hyrrä

 Betalningsrörelsesystemet Basware

 Nekka

 Ekonomistyrsystemet Raindance

 Gårdsbruksföretagsregistret

MAVI-227415-v2-Tietojärjestelmäseloste__sähköinen_todistuspalvelu_Lupanet_SV, päivitetty 12.9.2018.pdfLupanet

 Register över rådgivare enligt systemet för jordbruksrådgivning

 Utbetalnings- och rapporteringssystemet Sampo

Ytterligare upplysningar

Mer information får du av Landsbygdsverkets dataskyddsansvariga tietosuojavastaava(at)mavi.fi och på adressen tietosuoja.fi. På webbplatsen hittar du en mängd material och lagstiftning som gäller dataskydd samt ett omfattande informationspaket om EU:s allmänna dataskyddsförordning.