26.4.2017

Informationssystemen och e-tjänsterna inom Landsbygdsverket har driftsavbrott under tiden 17.8–4.9.2017. Driftsavbrottet hänger ihop med en mer genomgripande förnyelse av IT-miljön och gäller inte enbart Mavis informationssystem. Det är nödvändigt att förnya IT-miljön för att säkerställa att informationssystemen och e-tjänsterna ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt.

E-tjänsten Hyrrä går inte att använda

Avbrottet inverkar på e-tjänsterna för landsbygdsutvecklingsstöd eftersom Hyrrä och det informationssystem som behövs för att behandla ansökningar inte kan användas under avbrottet. De sökande kan således inte ansöka om stöd elektroniskt och myndigheterna kan inte behandla dem eller fatta beslut. Begäran om tilläggsuppgifter till ansökningar som är under behandling kan varken skickas eller besvaras. Under avbrottet betalas heller inga stöd.

I e-tjänsten Hyrrä söks och behandlas företagsstöd för landsbygden och utvecklingsprojekt, investeringsstöd för jordbruket och startstöd till unga jordbrukare samt rådgivningsersättning. Dessutom söks stöden ur Europeiska havs- och fiskerifonden via Hyrrä.  I fråga om dessa stöd är e-tjänsternas andel ungefär 60–100 procent beroende på stödform.

Stödansökan kan göras anhängig med pappersblankett

De som ansöker om företags- och projektstöd ska beakta att åtgärder som understöds får påbörjas när ansökan har blivit anhängig. Om sökanden behöver få ansökan anhängiggjord under avbrottet kan den lämnas in på pappersblankett. I praktiken påskyndas handläggningen av en utbetalning inte av att betalningsansökan ges in på papper, så därför är det skäl att lämna in betalningsansökan elektroniskt antingen före eller efter avbrottet.

NTM-centralerna och Leadergrupperna ger de sökande närmare instruktioner till exempel om när ansökan senast ska göras i e-tjänsten om sökanden vill att den ska behandlas före avbrottet.

Också en ansökan om investeringsstöd för jordbruket kan göras anhängig på pappersblankett, men en åtgärd som betalas understöd får inte påbörjas förrän stödbeslutet har kommit. Besluten om investeringsstöd fattas i vilket fall som helst först efter stödperiodens utgång i slutet av oktober. Ansökan om startstöd till unga jordbrukare ska vara anhängig före etableringen som jordbrukare, vilket innebär att om ett gårdsköp är aktuellt precis medan avbrottet pågår ska ansökan lämnas in elektroniskt i god tid före avbrottet, eller vid behov på pappersblankett under avbrottet.

Förhandsanmälan om rådgivningsersättning om möjligt på förhand

Rådgivare som ansöker om rådgivningsersättning ska lämna in ansökningarna om utbetalning av rådgivningsersättning före avbrottet i de fall där tidsfristen på sex månader mellan förhandsanmälan och ansökan om utbetalning håller på att rinna ut.

Det är säkrast att redan före avbrottets början göra förhandsanmälan om rådgivningshändelser som kommer att äga rum under avbrottet. För närvarande måste det ännu utredas om det under avbrottet är möjligt att skicka förhandsanmälan som e-postbilaga eller per brev till NTM-centralen. Detta skulle göra det möjligt att ge rådgivning utifrån jordbrukarnas akuta behov också under tiden för avbrottet.

I Viputjänsten kan man inte bläddra i uppgifterna under avbrottet

Jordbrukarnas webbtjänst Vipu är inte i bruk under avbrottet. Under denna tid utförs inga sökningar i Viputjänsten. Driftsavbrottet inverkar inte på tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd. 

Separat information om driftsavbrottets inverkan på registeranmälningar om djur ges senare.

Verkningar också på e-tjänsterna för utdelning i skolor samt import- och exportlicenser

I e-tjänsten Nekka i samband med systemet för utdelning i skolor kan kunderna inte göra upp stödansökningar, registrera nya verksamhetsställen eller skicka in läsårsuppgifter under driftsavbrottet. Det går inte heller att granska sina egna uppgifter i e-tjänsten. Om kunderna så önskar kan de skicka in stödansökningar, registreringar av verksamhetsställen och läsårsuppgifter på pappersblanketter, men de kan ändå inte behandlas under driftsavbrottet.

Driftsavbrottet kommer också att inverka på ansökan om, beviljande och användning av import- och exportlicenser. Mer information om saken ges senare.

 

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

E-tjänsten Hyrrä:

Enhetsdirektör Keijo Yli-Hukkala

0295 31 2343

 

E-tjänsten Nekka:

Överinspektör Jenni Anttila

0295 31 2437

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@mavi.fi