26.1.2018

En gård som ansöker om kompensationsersättningens husdjursförhöjning 2018 bör redan i början av året beakta att hästarna och ponnyerna måste vara helt och hållet i stödsökandens besittning. Kravet uppfylls också i det fall att djuret ägs eller besitts tillsammans med en medlem av stödsökandens familj. Kravet uppfylls när djuret är i

  • stödsökandens och dennes makes/makas gemensamma ägo eller besittning

  • stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning

  • stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning.

Kravet uppfylls inte om djuret besitts enbart av stödsökandens make/maka eller minderåriga barn (ett eller flera). Kravet uppfylls inte heller i det fall att djuret är i stödsökandens makes/makas och minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning.

Djurgårdarna kan använda sig av hästarnas och ponnyernas djurantal vid uträkningen av djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning och frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Anmälan om djurantal för hästar och ponnyer ska göras varje år, och av anmälan framgår i vems besittning djuret var året innan. Anmälan om djurantal görs i början av året i överensstämmelse med den faktiska situationen året innan. 

Det nya kravet på besittning av djuren har trätt i kraft år 2018 och gäller därmed ännu inte anmälan om djurantal för år 2017.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Meddelandet har kompletterats 1.2.2018: en tillagd precisering om att det nya kravet har trätt i kraft år 2018.