Finland är ett av världens nordligaste jordbruksländer. Grunden för systemet med jordbrukarstöd består av stödformer som är förenliga med EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Viktigast bland dem är de stöd som EU finansierar helt och hållet (direktstöd, t.ex. grundstöd) samt  de EU-delfinansierade stödformerna kompensationsersättning och miljöersättning för jordbruk. De stödformer som ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik kompletteras med nationella stöd.

Stöd som EU delfinansierar och nationella stöd används också för att utveckla landsbygden.  Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland delfinansieras av EU:s landsbygdsfond. Det innehåller bl.a. stöd för unga jordbrukares etablering och jordbruksinvesteringar, stöd för mindre gynnade områden, miljöersättning för jordbruket, främjande av djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar, diversifiering och utveckling av landsbygdsnäringarna, utveckling av landsbygdsturismen samt utveckling av tjänsterna och byarna på landsbygden, Leader-verksamhet och interregionalt samarbete.

Marknadsstöden är ett inslag i EU:s jordbrukspolitik. Det viktigaste målet för dem är att stabilisera prisnivån för jordbrukslivsmedel och därmed att trygga en prisnivå som är skälig för producenterna.  Systemet med marknadsstöd består av många stödprogram av olika typ, och det gagnar en bred kundkrets.  Kunderna är jordbrukare, företag, industrin och handeln, kommuner, skolor och daghem samt organisationer.