Under perioden 25.8 kl 16.15–4.9.2017 kommer Landsbygdsverkets informationssystem och e-tjänster att vara avstängda. Bland annat e-tjänsterna Vipu och Hyrrä ligger nere då. Driftsavbrottet gäller också systemen hos andra myndigheter inom JSM:s förvaltningsområde. Så snart tjänsterna igen är tillgängliga informerar vi om saken.

Du som söker företags- eller projektstöd

Om du planerar att ansöka om företags- eller projektstöd eller utbetalning av dem så kontakta NTM-centralen för att få reda på ansökningarnas handläggningstider. NTM-centralerna och Leadergrupperna ger sökandena mer detaljerade anvisningar om t.ex. när man allra senast ska lämna in ansökan via Hyrrä för att den ska hinna behandlas före avbrottet.

När ansökan har blivit anhängig kan du påbörja en insats som stöds. Om det är nödvändigt för dig att ansökan anhängiggörs 25.8–4.9.2017 kan du lämna in ansökan på pappersblankett till NTM-centralen eller Leadergruppen.

Om det är aktuellt att ansöka om utbetalning, gör då betalningsansökan i Hyrrä antingen i god tid före avbrottet eller efter avbrottet. Att ge in betalningsansökan i pappersform försnabbar i praktiken inte betalningshandläggningen. Inga stöd betalas ut medan driftsavbrottet pågår.

Du som är jordbrukare

En regel som gäller investeringsstöden för jordbruk är att en insats som stöds inte får påbörjas före stödbeslutet. Beslut med anledning av sådana ansökningar som har lämnats in senast 15.8 börjar fattas tidigast efter driftsavbrottet, i praktiken alltså i september. Besluten om investeringsstöd för den stödperiod som börjar 16.8 fattas i vilket fall som helst först efter stödperioden, vilket betyder under senare delen av oktober. Medan driftsavbrottet pågår kan du lämna in ansökan om investeringsstöd på en pappersblankett, men det försnabbar inte beslutsfattandet. Därför lönar det sig i praktiken att göra ansökan elektroniskt när Hyrrä är i bruk igen. Inga stöd betalas ut medan driftsavbrottet pågår.

Är en generationsväxling och ett gårdsköp aktuella? Lämna i så fall in din ansökan om startstöd via Hyrrä i god tid före avbrottet. Ansökan om startstöd till unga jordbrukare ska vara anhängig innan du etablerar dig som jordbrukare. Vid behov kan du ge in ansökan om startstöd på pappersblankett under avbrottet, om du fyller 41 år under driftsavbrottet.

Driftsavbrottet påverkar också djurregistren. Hur de olika djurregistren påverkas kan du läsa mer om på adressen www.evira.fi/sv/driftavbrott. Du kan också ställa frågor per e-post: meta.hairiotiedotus@evira.fi

Så länge avbrottet pågår kan du inte bläddra rådgivarregistret (www.mavi.fi/radgivarregistret) eller i dina uppgifter i Viputjänsten.

Du som är rådgivare

Om du tillhandahåller rådgivning inom rådgivningssystemet Råd2020, tänk då på följande som har med e-tjänsterna att göra:

  • Alla förhandsanmälningar om rådgivning som du har kännedom om gör du i Hyrrä före avbrottet, alltså senast 25.8 före kl 16.15.

  • Infaller 6-månadersgränsen för någon av dina förhandsanmälningar just under avbrottet? Kontrollera det här. Om svaret är ja, ansöker du om utbetalning för de här rådgivningarna före avbrottet.

  • Medan avbrottet pågår kan du vid behov göra förhandsanmälningar på pappersblanketter.

Verkningar också på e-tjänsterna för utdelning i skolor samt import- och exportlicenser

I e-tjänsten Nekka i samband med systemet för utdelning i skolor kan kunderna inte göra upp stödansökningar, registrera nya verksamhetsställen eller skicka in läsårsuppgifter under driftsavbrottet. Det går inte heller att granska sina egna uppgifter i e-tjänsten. Om kunderna så önskar kan de skicka in stödansökningar, registreringar av verksamhetsställen och läsårsuppgifter på pappersblanketter, men de kan ändå inte behandlas under driftsavbrottet.

Driftsavbrottet kommer också att inverka på ansökan om, beviljande och användning av import- och exportlicenser. Under avbrottet kan man således inte ansöka om AGRIM- eller AGREX-licenser, granska sina egna uppgifter, göra avskrivningar i licenserna eller returnera elektroniska licenser. Anvisning (import-och exportlicenser)