Europeiska Unionen initierade år 2003 ett handlingsprogram för bekämpning av illegala avverkningar och illegal handel med träbaserade produkter. Handlingsprogrammets namn är EU FLEGT Action Plan. Programmet har ett flertal verktyg varav två betydelsefulla är EUTR (timmer förordningen) och systemet med FLEGT-licenser. För båda dessa är Mavi behörig myndighet i Finland.
 
I oktober 2010 utfärdade EU en förordning om timmer (EUTR 995/2010) vars syfte är att hindra att illegalt timmer och därav förädlade produkter kommer in till EU och används där. Förordningen om timmer har börjat tillämpas från och med 3.3.2013. Systemet med Flegtlicenser FLEGT-licenser börjar praktiseras i slutet av 2016.
 
Med illegalt timmer avses timmer som avverkats eller sålts i strid med nationella lagar i ursprungslandet. Det kan kopplas till exempel till olaglig avverkning, skattebedrägeri eller förfalskning av tullhandlingar.
 
Olagliga avverkningar är ett betydande och växande globalt problem. Avverkningarna har stor inverkan på den globala avskogningen, klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. De försämrar också de laglydiga aktörernas konkurrenskraft i såväl export- som importländerna och orsakar stora inkomstbortfall för staterna.
 
De olagliga avverkningarna är ett hinder för en hållbar utveckling i utvecklingsländerna och kan bidra till att finansiera väpnade konflikter. De kan också ha samband med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Läs mera