Slaktskropps användbarhet bestämmas inom EU-länderna med ett gemensamt klassningssystem, europ som är lagstadgad. Klassificering av slaktkroppar är ett system vars mening är att skilja av olika slag slaktkroppar från varandra. Med hjälpen av systemet beskrivas slaktkropps innehåll av röd kött. Samtidigt beskrivas också slaktskropps innehåll av fett. 

Foodwest Oy ansvarar för övervakningen av klassificeringen och vägningen samt för utbildning av klassificerare enligt Landsbygdsverkets (Mavi) bemyndigande. 

Klassificering av slaktkroppar får utföras vid slakteriet bara av personer som Landsbygdsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Godkännandet omfattar också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan och förutsättningar för godkännandet är dels tillräckliga kvalifikationer som grundar sig på utbildning, dels ett av godkänt arbetsprov som rör klassificering. Landsbygdsverket kan besluta om godkännande för högst tre år i sänder. Ett nytt godkännande kan ges om dess giltighetstid har löpt ut, om slaktkroppsklassificeraren ansöker om ett sådant och visar att villkoren för godkännande uppfylls. 

Ytterligare information ger:

Katriina Mattila, överinspectör

0295 31 2472 

förnamn.efternamn(at)mavi.fi