En slaktkropps användbarhet bestäms inom EU-länderna med en gemensam EUROP-skala för klassificering. Meningen med klassificeringen är att skilja på olika typer av slaktkroppar på grund av konformation och fettansättning (nötkreatur- och fårkroppar) eller innehåll av magert kött (svinkroppar). Användning av en gemensam skala för klassificering säkerställer att klassificeringen, och därmed prissättningen av slaktkroppsdelar som bjuds ut för försäljning, är jämförbar.

Klassificering är frivilligt för ett slakteri, som slaktar får eller som årligt genomsnitt färre än 150 vuxna nötkreatur per vecka och färre än 500 grisar per vecka. Om slakteriet ändå klassificerar kroppar, ska klassificeringen göras enligt skalan för klassificering.

Klassificering av slaktkroppar får utföras vid slakteriet bara av personer som Landsbygdsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Godkännandet ansöks på blankett Ansökan om godkännande som slaktkroppsklassificerare. Förutsättningar för godkännandet är kompetens som grundar sig på utbildning och ett godkänt arbetsprov. Godkännandet är giltigt högst i tre år i sänder, och det omfattar också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Ett nytt godkännande kan ges för ansökan, om villkoren för godkännande uppfylls.

Foodwest Oy ansvarar för övervakningen av klassificeringen och vägningen av slaktkroppar samt för utbildning av klassificerare med Landsbygdsverkets bemyndigande. Landsbygdsverket tar ut en årlig övervakningsavgift av de klassificerande och därigenom till övervakning hörande slakterierna enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 772/2007. Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna har skickat till Landsbygdsverket.

 
 

Ytterligare information ger:
Katriina Mattila, överinspektör
0295 31 2472
förnamn.efternamn(at)mavi.fi​​​​​​​​​​​​​

 
 
 
 

Uppdaterat 19.11.2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​