Företagsstöden för landsbygden skapar möjligheter för olika slag av företagare att utveckla verksamheten. Du behöver inte bedriva jordbruk vid sidan av företagsverksamheten. Det viktigaste är att ditt företag ökar livskraften och försörjningsmöjligheterna på landsbygden – både för dig i din egenskap av företagare och i form av arbetstillfällen.

Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet. 

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Bekanta dig med broschyr om företagsstöd.

Nyetableringsstöd: sparra ditt företag i topform med stöd från landsbygdsprogrammet

Samarbetsprojekt - en energiinjektion för företagsamheten

Matföretag kan växa tack vare landsbygdsprogrammet

Bättre återvinning och renare vatten (företags- och projektstöd)

Stöd kan sökas av

 • personer som är åtminstone 18 år
 • fysiska personer, aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag*
 • små och medelstora företag
 • gårdar.

* Bestämmanderätten i bolag eller andelslag som beviljas stöd ska innehas av en eller flera personer som har fyllt 18 år.

Företag som kan få stöd

 • ska ligga på landsbygden. Med hjälp av den här kartan kan du kontrollera att ditt företag ligger i ett stödberättigande område: karta över områden där företagsstöd beviljas
  • Anvisningar: I det gröna området kan företagsstöd för landsbygden beviljas. I områdena med grå färg kan företagsstöd för landsbygden inte beviljas
   • Du kan zooma in och ut med hjälp av verktyget i högra kanten. Klicka på valt ställe på kartan så ser du om objektet ligger i ett stödberättigande område.
   • Uppe till vänster finns ett fält där du kan söka på adress. Skriv in adressen i sökfältet och tryck på Hae. Använd sedan zoomverktyget i högra kanten för att zooma in tillräckligt. Klicka på objektet så ser du om stöd kan beviljas i området där det ligger.

 • ska ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en företagare eller arbetstagare) ska få sin huvudsakliga utkomst via företaget eller också ska det sysselsätta arbetstagare motsvarande sammanlagt ett årsverke. När annan företagsverksamhet bedrivs i anslutning till en gård räcker det att företagsverksamheten tillsammans med annan verksamhet som bedrivs på gården ger en person dennes utkomst.
 • ska ha tillräcklig yrkeskunskap.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan endast mycket sällan beviljas stöd.

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan få stöd t.ex. för att köpa rådgivning om affärsverksamhet eller för att genomföra produktutvecklingsprojekt eller pilotstudier som gäller produktionen. Stöd kan du också få för att utarbeta en marknadsföringsplan, testa marknadsföring eller utreda exportmöjligheterna.

Det viktigaste är att en genomförbar affärsplan görs upp – du kan ansöka om nyetableringsstöd när din affärsplan är färdig. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som du laddar ned i webbtjänsten Suomi.fi. Samma webbtjänst innehåller dessutom rikligt med fakta som är bra att känna till när man vill grunda ett nytt företag: https://www.suomi.fi/foretag

Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Investeringsstöd

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat för att förvärva eller bygga produktionslokaler och anskaffa maskiner. Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling.

Stödnivåerna är 20–40 %. De varierar beroende på bransch och stödområde.

 

Nationellt stödområde Annan företags-verksamhet på gårdar samt mikroföretag (%) Små företag (%) Små företag * (%) Mikro-företag ** (%) Små företag ** (%) Medelstora företag ** (%)
Stödområde I 35 35 20 35

30​

​25
Stödområde II 20 20 20 35

​30

20
Stödområde III 20 20 20 35

​30

20
Öar utan fast vägförbindelse 35
Gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat

​40

 

 * produktion och/eller distribution av förnybar energi
** första gradens förädling av jordbruksprodukter

Stödområdena


Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan ju vara att det inte är vettigt att göra investeringen.

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som bedriver första gradens förädling kan få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 % i de minimis -stöd för ändamålet. 

Kom ihåg skyldigheten att informera: affischer och skyltar

Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen.

Mer information om affischer och skyltar