En affärsplan ska lämnas in som bilaga till ansökan om startstöd till unga jordbrukare eller ansökan om investeringsstöd för jordbruk.
 
En affärsplan behöver ändå inte lämnas in i fråga om
  • täckdikning
  • investeringar i bihushållning
  • anskaffning av skördemaskiner för gemensamt bruk
  • investeringar som förbättrar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. 
En affärsplan är en plan för utveckling av gården. Den ska innehålla:
  • uppgifter om sökanden och besittningen av gården 
  • en bedömning av gårdens nuvarande situation
    de mål som ställs för verksamheten och vilka åtgärder som ska genomföras för att målen nås
    de ekonomiska beräkningar som hänför sig till utvecklingsverksamheten jämte motiveringar

Affärsplanen uppgörs på blankett 3430.

För utarbetande av en affärsplan beviljas inte längre något separat bidrag, men kostnaderna för planens utarbetande kan inkluderas i kostnadsförslaget för den investering det gäller.