Ansökan om statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter har stängts. Alla stödbeslut med anledning av ansökningarna färdigställdes inom juni. Det är inte möjligt att förlänga ansökningstiden, eftersom det program som kommissionen hade godkänt upphörde att gälla 30.6.2017. 

 

Under perioden 9.–31.5.2017 kan du hos NTM-centralen ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Borgen kan beviljas för ett lån med vilket du till exempel betalar bort dyra djurkrediter eller avbetalningsposter för jordbruksmaskiner. 

Borgensvillkor

Borgen kan beviljas om medeltalet av gårdens försäljningsinkomster från jordbruksprodukter och jordbruksstöd under två år är minst 100 000 euro. Din gård ska ha förutsättningar för kontinuerligt lönsam produktionsverksamhet inom jordbruket.

Borgens- och lånebelopp

Du kan få borgen för högst 70 procent av lånebeloppet och högst 77 000 euro.
I lån kan beviljas 30 000–110 000 euro. Lånets maximala belopp får uppgå till högst 30 pro-cent av det mervärdesskattefria medeltalet av det sammanräknade beloppet av försäljnings-inkomsterna från jordbruksprodukter och jordbruksstödet under de två år som föregår året för borgensansökan. Om du har gjort en investering som ännu inte syns i din gårds inkomster kan lånets maximala belopp beräknas också på basis av den kalkylerade omsättningen.

Lånetiden får vara högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringarna för sammanlagt högst två år. Borgensavgiften är samma som i fråga om statsborgen som beviljas för jordbruksinvesteringar, dvs. en engångsavgift om högst 200 euro och halvårsvis 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen.

Ansök om borgen

Ansökningstiden har gått ut.

Ansök om borgen med blankett 491.

Till din ansökan fogar du:
•    Gårdsbruksenhetens likviditetskalkyl (blankett 490)
•     Kopior av gårdens ägares senaste beskattningsbeslut och av sökandens skatteblankett (skattedeklaration för jordbruk) för de två senast verkställda beskattningarna som föregick anhängiggörandet av ansökan.
•    En förteckning över skulderna som också innefattar kortfristiga krediter
•    Kopia av de skatteblanketter där du för skattemyndigheten har deklarerat din inkomst från näringsverksamhet för de två år som föregick anhängiggörandet av ansökan (blankett 5a eller 6b)
•    En utredning över förändringar i inkomsterna om dessa har förändrats eller kommer att förändras avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen.

Om sökanden är en sammanslutning ska du till ansökan dessutom foga:
•    Resultat- och balansräkning för de två år som föregår ansökan.
•    Handelsregisterutdrag och för juridiska personer sammanslutningens stadgar
•    För övriga sammanslutningar en utredning över namnteckningsrätten
•    En förteckning över sammanslutningens ägare och ägarandelar.

Fyll tillsammans med banken i punkten om kreditlöfte på ansökningsblanketten och lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen under tiden 9.–31.5.2017.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
0400 933 647
förnamn.efternamn (at) mavi.fi