Tiden för ansökan om statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter har gått ut. Stödbesluten har fattats för alla ansökningar senast 30.6.2017. Ansökningstiden går inte att förlänga, eftersom det program som kommissionen godkänt upphörde att gälla 30.6.2017.

Borgensavgifter och uppskov för lån

Lånetiden får vara högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringarna för sammanlagt högst två år. Borgensavgiften är samma som vid statsborgen som beviljas för jordbruksinvesteringar, dvs. en engångsavgift om högst 200 euro och halvårsvis 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen.

Beslutets giltighetstid

Borgensförbindelsen är inte bindande för staten om krediten inte har lyfts inom ett år från det att statsborgen beviljades. Statsborgen börjar gälla när det lån som borgen beviljades för, eller lånets första rat, har lyfts.