Anmäl årligen i den samlade stödansökan huruvida du är aktiv jordbrukare. Kravet som gäller aktiv jordbrukare ska uppfyllas hela kalenderåret. 

Kravet som gäller aktiv jordbrukare ska uppfyllas om du söker följande stöd:

 • EU:s direktstöd 

  • ​grund- och förgröningsstöd

  • EU-stöd till unga jordbrukare 

  • produktionskopplade stöd.

 • Programbaserade stöd

  • kompensationsersättning 

  • ersättning för ekologisk produktion 

  • ersättning för djurens välbefinnande 

  • miljöersättning* 

  • icke-produktiva investeringar*. 

​​​​* Kravet som gäller aktiv jordbrukare gäller inte

 • registrerade föreningar som ansöker om

  •  miljöavtal om skötsel av våtmark eller om jordbrukets biologiska mångfald och vård av landskapet

  • ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller en våtmarksinvestering eller inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten

 • vattenrättsliga sammanslutningar som ansöker om

  • miljöavtal om skötsel av våtmark

  • ​ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller en våtmarksinvestering.


Alla jordbrukare som har fått sammanlagt högst 5 000 euro i direktstöd det föregående året betraktas som aktiva jordbrukare.

Som aktiv jordbrukare betraktas inte en sådan fysisk eller juridisk person eller grupp av fysiska eller juridiska personer som driver flygplatser, tillhandahåller järnvägstjänster eller driver vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- och rekreationsanläggningar och som dessutom har fått över 5 000 euro i direktstöd det föregående året. Stödsökande som driver sådana verksamheter ska bevisa något av följande för att kunna betraktas som aktiva jordbrukare:

a) Det årliga direktstödsbeloppet som du fått är minst 5 procent av de totala inkomsterna från annat än jordbruksverksamhet det senaste skatteåret vars beskattning är fastställd.

b) Jordbruksverksamheten är inte obetydlig. Jordbruksverksamheten anses inte vara obetydlig om jordbruksinkomsten utgör minst 5 procent av de totala inkomsterna.

c) Den huvudsakliga branschen är att bedriva jordbruksverksamhet.

Om du driver flygplatser, tillhandahåller järnvägstjänster eller driver vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- och rekreationsanläggningar, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun för att ta reda på vilka bevis du behöver lämna in. Närmare upplysningar hittar du i det kapitel i ansökningsguiden som handlar om aktiva jordbrukare.

 

Senast uppdaterad 3.4.2018

​​​​​