Sista såningsdatum

Så eller plantera växterna senast 30.6. Det är ändå möjligt att avvika från såningsdatumet:

  • Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 30.6, måste du så genast när förhållandena tillåter det.

  • Som ett exceptionellt väderförhållande betraktas en situation där riklig nederbörd som fortgått under en längre period och liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd

  • Du kan använda dig av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet så att du vid en övervakningssituation vid behov kan påvisa att det har varit frågan om ett exceptionellt väderförhållande som beror på väta.

  • Undantaget från den sista såningsdagen 30.6 gäller odlad jordbruksmark och grönträdor

Den gröda som anmälts vid den samlade stödansökan behöver inte sås om i det fall att grödan som anmälts vid den samlade stödansökan har etablerats och odlats på normalt sätt, men regn och väta har förstört växtligheten. Grödan kan ändå etableras på nytt om du så önskar. De miljöersättningsåtgärder som inte blivit genomförda ska dock annulleras med blankett 145. Förstörandet av växtligheten förpliktar inte till att göra skördeskadeanmälan till kommunen, men den får göras. Händelserna som lett till att växtligheten blev förstörd ska dokumenteras och området ska skötas enligt god jordbrukarsed.

Om ingen skörd bärgas från åkern ska växtligheten hanteras så att jordbruksmarkens kulturtillstånd förblir gott och så att det igen följande år eller som höstsådd är möjligt att anlägga ny växtlighet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på jordbruksmarken.

Om villkoren inte uppfylls på grund av ett godtagbart oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet behöver grödan inte sås alls. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om godkännandet av force majeure eller en exceptionell omständighet.

Ändring av den anmälda grödan efter avslutad stödansökan

Du får ändra den gröda du anmält vid den samlade stödansökan efter 15.6 om du

  • i ansökan har anmält en gröda som enligt stödvillkoren inte får anmälas

  • har anmält fel gröda i ansökan

  • inte har kunnat så den gröda som du anmälde i stödansökan.

Om du ändrar växtarter ska du beakta att stöd- eller ersättningsnivån för jordbruksskiftet inte får öka på grund av att växtarten ändrats.  Vad gäller ökningen av stöd-/ersättningsnivån måste man beakta också de miljöersättningsåtgärder som betalas för jordbruksskiftet.

Undantagsvis kan stöd-/ersättningsnivån för ett jordbruksskifte öka i och med att grödan ändras, om den stödsökande vid den samlade stödansökan har anmält fel gröda och felet kan tolkas som ett uppenbart fel.

Ansökan får inte ändras om sökanden har blivit underrättad om övervakning eller om kommunen/NTM-centralen har meddelat stödsökanden om regelstridigheter i ansökan som uppdagats till exempel på basis av korsgranskning.

Fråga landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om närmare anvisningar och villkor för ändring av en gröda.

Annullera jordbruksstöden om villkoren för stödberättigande inte uppfylls

Annullera kompensationsersättningen om skiftet permanent tas ur användning för jordbruksändamål före 31.12 under året för stödansökan. Kompensationsersättningens husdjursförhöjning annulleras på samma gång.

Om du på grund av oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter har kunnat genomföra bara en del av de åtgärder som hör ihop med miljöersättning, ekologisk produktion eller miljöavtal på ett skifte, ska du på blankett 477 anmäla de åtgärder som inte har genomförts. Om du inte alls har kunnat genomföra några åtgärder, annullerar du ersättningen för skiftet i enlighet med anvisningarna på blankett 145. Information om villkoren för miljöersättning och ekologisk produktion finns i ansökningsguiden i punkten Stöden i den samlade stödansökan 2017.

Enbart annullering av stödet inverkar inte på skiftets ersättningsberättigande eller på stödrättigheterna. Om skiftet eller en del av skiftet helt tas ur användning för jordbruksändamål försvinner inte bara stöden utan också ersättningsberättigandet, och stödrättigheterna upphävs. Om man före kalenderårets utgång till exempel börjar bygga på ett område för vilket stöd har sökts, måste direktstöden och de programbaserade annulleras och det område som blir under byggnaden måste avlägsnas med blankett 102C.

Annullera deltagandet i EU:s djurbidrag och i nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och getter om du upphör med att bedriva husdjursproduktion. Åtgärder i samband med ersättning för djurens välbefinnande kan du annullera med en fritt formulerad anmälan, om du inte kan uppfylla villkoren för åtgärderna. Ett avtal om uppfödning av lantraser kan du annullera med en fritt formulerad skriftlig anmälan, om du inte kan hålla det djurantal som anges i avtalet. Information om villkoren för nationella husdjursstöd och EU:s djurbidrag ingår i anvisningarna för ansökan om djurstöd 2017.

Jordbruksmarken ska uppfylla alla villkor för stödberättigande under hela det kalenderår för vilket du ansöker om stöd. Jordbruksmark är åkrar, permanenta gräsmarker och betesmarker, permanenta grödor, trädor och areal som tillfälligt inte odlas. Villkor för stödberättigande jordbruksmark är att den är odlingsbar, att området bevaras öppet och att tvärvillkoren följs.

Följ de ovan nämnda villkoren för stödberättigande när det gäller följande stöd:

  • grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare (EU), bidrag för jordbruksgrödor (direktstöd)

  • kompensationsersättning, förhöjning av kompensationsersättningen, miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion (programbaserade stöd).

Villkor för stödberättigande i fråga om nordliga nationella arealstöd, dvs. nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och allmänt hektarstöd är bara vissa tvärvillkorskrav, bl.a. att lämna skyddsremsor och renar, förbud mot att bränna stubb och bekämpning av flyghavre. För enskilda stöd finns det dessutom separata villkor för stödberättigande som måste följas för att stödet ska kunna beviljas. Försäkra dig om dessa villkor för respektive stöd i Ansökningsguide 2017. Mer information om tvärvillkoren ingår i tvärvillkorsguiden.

Du kan annullera stöden med blankett 145 och/eller blankett 184

De arealbaserade stöden kan du annullera med blankett 145 eller med en fritt formulerad anmälan. Du kan annullera stödet för ett helt basskifte, ett helt jordbruksskifte eller för bara någon del av ett jordbruksskifte. Alla arealbaserade stöd kan annulleras med samma blankett.

Deltagandet i EU:s djurbidrag och/eller i nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och getter kan du annullera i Vipu eller med blankett 184.

När en areal utgår ur din besittning ska du underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om saken med blankett 102A. När arealen helt tas ur användning för jordbruksändamål ska du göra en anmälan om avlägsnandet med blankett 102C.

Lämna in blanketten/blanketterna till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet när villkoren för stödberättigande inte längre uppfylls. Du måste lämna in blanketten/blanketterna innan du har fått besked om övervakning på plats eller innan myndigheten har meddelat om överträdelser som observerats vid den administrativa kontrollen.  Blanketterna kan du skriva ut från webbplatsen mavi.fi.

 
​​​​​​​