För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Bekanta dig med broschyren om ekoproduktion.

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.

Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.

För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.​

Ansökan år 2018

År 2018 kan du ansöka om en ny förbindelse om ekologisk produktion på blankett 215.
Till förbindelsen kan godkännas alla ersättningsberättigande skiften samt skiften som i år ansökts om att bli ersättningsberättigande och godkänts som sådana. Också andra ändringarna till förbindelsen, t.ex. tillskottsarealer, byte eller tilläggning av djurslag görs på blankett 215.

Den som ansöker om en ekoförbindelse ska anmäla sig till ekokontrollsystemet senast 30.4.2018.

I förbindelsevillkoren berättas mer om fogning av tillskottsarealer.

Enligt förbindelsevillkoren får tillskottsareal fogas till en förbindelse bara det andra och tredje förbindelseåret. Genom statsrådets förordning som rör ansökan om ekoförbindelser blev det ändå möjligt att foga tillskottsarealer till alla gällande ekoförbindelser.

I år kan man därmed också i ekoförbindelser som ingicks år 2015 lägga till högst 5 hektar ersättningsberättigande skiften eller skiften som kunde godkännas som ersättningsberättigande år 2015. Om arealen är större än så, kan du ingå en ny förbindelse. Tillskottsarealen får vara högst 1 hektar om förbindelsearealen i fjol var mindre än 5 hektar.

Alla skiften som övergår i din besittning från en annan ekoförbindelse läggs automatiskt till i din förbindelse när du lämnar in den samlade stödansökan, och då granskas inte arealbegränsningen för att lägga till arealer.

Du kan inte ingå en ny förbindelse eller ansöka om att foga tillskottsarealer till förbindelsen i Viputjänsten.

Läs mer om ekoförbindelser och skiften för vilka ersättningsberättigandet kan ansökas hittar du i förbindelsevillkor, ansökningsguide och i basguide till stödansökan.

Anmälning av djurantal för år 2017

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte nödvändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.

Administration samlar andra djurantal från registren.

Går anmälan också i fall, att du använder dig av sammanslutningens djurantal vid räkningen av din gårds djurtäthet.

Läs mer om anmälan av djurantal

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.

Om du byter djurslag, beräknandet av djurantal beror på när du gör anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Om du anmäler djurslaget senast 30.12. börjar beräkningen från början av följande år. Om anmälan görs senast 30.4. börjar beräkningen från början av förbindelseåret, 1.5. Räkningsperiod slutar alltid i slut av kalenderåret.

Två myndigheter administerar ekologisk produktion

Landsbygsverket (Mavi) ansvarar för ersättning för ekologisk produktion och husdjursproduktion och dess stödvillkor och betalning.

Livsmedelssekerhetverket (Evira) ansvarar för villkor för ekologisk odling och husdjursproduktion, anvisning för det och kontrollsystemet för ekologisk produktion.


Senast uppdaterad 3.4.2018
​​​​​